Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

ADDENDA ET CORRIGENDA.

Add to Classes of the Students in the Civil Law, for 1836-37, page 24.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

ADD to Chancellor's Medallists, page 44,

*Charles J. Vaughan, Trinity, Eq.

Lord Lyttelton,

* These are arranged in the order of the Mathematical Tripos.

Add to Norrisian Prizemen, page 53,

Add to Bell's Scholars, page 59,

1837 Daniel Moore, Cath.

[ocr errors]

Charles J. Ellicott, John's,
Thomas Robinson, Trinity,

Add to St John's College Fellows,

Collison, Frederic William, B.A.
Lane, John Doudney, B.A.
Chapman, Rev. John, B.A.
Brumell, Edward, B.A.

Main, Thomas John, B.A.

Add to the following as Scholars of Queens' College, page 227, col. 2,

Williams, Griffith
Reynolds, Osborne
Simpson, Francis
Townson, Joseph
Moon, Robert
Potter, Richard,
Simpson, William

Hopwood, Henry
Jennings, James Knight.

Page 228, Col. 1,

Col. 2,

} Eq⋅

[blocks in formation]

SEATONIAN PRIZE.

The Examiners have this year given notice, that if any Poem shall appear to them to possess distinguished merit, a premium of £100. shall be

given.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

PRIZE SUBJECTS FOR 1838.

MEMBERS' PRIZES.

Bachelors.-Quousque, et quibus potissimum rationibus, artium pulchritudinem spectantium formæ nobiliores è pura religione oriantur; eandemque vicissim promovendi vim habeant.

Undergraduates,-In iis quæ de Ethica et Politica a Platone scripta accepimus, quænam sint elementa philosophiam revera christianam adumbrantia.

Greek Ode.

SIR WILLIAM BROWNE's MEDALS.

Παλλάδος Προμάχου ἄγαλμα ἐν τῇ τῶν ̓Αθηναίων ̓Ακροπόλει.

εἰκων ὡς ὁρᾷν ἐφαίνετο

Πάλλας, κραδαίνουσ ̓ ἔγχος ὑπολόφῳ κάρᾳ.

EURIP. Herc. Fur. Academia Cantabrigiensis Reginæ Victoriæ solium avitum conscendenti gratulatur.

Latin Ode.— {
Greek Epigram.-Φροντιστής μετεώρων.
Latin Epigram.-Sui amans sine rivali.

PORSON PRIZE.

Shakspeare, Heny V. Act iv. Chorus.

Beginning.... "Now entertain conjecture of a time"
And ending......" His liberal eye doth give to every one
"Thawing cold fear."

The metre to be Tragicum Iambicum Trimetrum Acatalecticum.

CHANCELLOR's ENGLISH POEM.

Luther.

HULSEAN PRIZE.

"That a Revelation contains mysteries is no solid argument against its truth."

SEATONIAN PRIZE.

Ethiopia stretching out her hands unto God.

Psalm Lxviii. 31.

The Subjects for Examination for the Junior Sophs in the Lent Term 1839:

1. The Gospel of St Matthew.

2. Paley's Evidences.

3. The Medea of Euripides.

4. The First Book of Cicero's Epistles, Ad Familiares."

1

[ocr errors][ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »