Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

ശോകകുണ്ഠിതത്തോടെ മാലിനൃംഭവിച്ചു

കാ

ണ്ടുകയായി നടുപ്പത ന്നനൂ കൾക്കെന്തു

ബന്ധം

ധാത്രിയിലൊരെടതുമിങ്ങിനെ കാണാനില്ല പുത്രനീയാരെന്നതുകെൾപ്പതിന്നതാഗ്ര

വം

ഇങ്ങിനെസുബാഹു. മാതാവിൻറനിങ്

സം

ട്ടംഗനാമണിദമയന്തിയും ചിന്തിച്ചിതു സരുമായുളള വൃത്തംമറച്ചുപറഞ്ഞു ഞാ നത്യന്തം ദയാലുവാംദേവിയെ ബോധിപ്പി

ച്ചാൽ കഷ്ടമായവിക്കുമൊകാലമങ്ങാട്ടുചെന്നാൽ സഷമായിരുന്നെരമെന്തുവാൻഭവിച്ചായം

W EDNESDAY, 12TH FEB., 10 A.N. To 12 NOON.

URDU: GRAMMAR, &c.

REV. E. SELL.

[blocks in formation]

III. Give the English of

جگت رنگي رت جگا انا ربكم الاعلي کا دم بھر جنگ زرگري كهتي پييلا كاث کنگنا رام كلي میکه بر چه طلاي اجر شش جهت بر جناح استعمال دو چت ہونا جي

چرا نا

of بدر

IV. Show the zubü of the following and name the

each.

(a)

آب کیسا کم بر تها زخار خالق نے دئے تھے چار فرزند سننے سمجهنے کو بات حق نے دے گوش (1)

(6)

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

حرف وصل حرکات حروف قافيه دلالت تضمني استعاره تغتيليم مقلوب كل تجنیس مكرر مرکب باقص مفعول نیم * عيوب قافيہ تصرفات شاعري عيوب

عيوب كلام •

(c) Name a few of the

*

VI. (a) Paraphrase

بھگوان کي د یا سے شہزاد ے کا چند رمان بلي ہی چھٹا سورج ہی جو گره يې وه بهلي یی - دی

تیگت کا ما لكن ربه - دارم مورت يهم با كك ره جلد راج پر براجہ - پر تهمي مين د هوم معه انسي شادی رچہ - مگر پند ر هوین برس مشتري با رهو ين آ تبگي سنيير با نون پڑیگا ای پنکهیر و سونے کے برن مین ہا تھم آئیگا تر يا کي کھپت سے وہ بچن سنایا کہ راج پات جا دیس بدیس لیجائیگا ،

*

(b) Analyze the above into clauses,
(c) Point out the words (1) of Sanscrit, (2) of Arabic, or (3)

of Persian origin,

پنکهدر و a) What kind of compound is)

VII. Give the English equivalents of

(a)

آج کا انڈا بهلا

(6)

(c)

کل کي مرغي سے

ای
اند ها لكي يكبار کهو تا

کا بول بالا
جهو تهے کا بنهه کالا سے
کتا اپني گلي . این شیر ای

(d)

VIII. Give the Urdu equivalents for

(a) Too many cooks spoil the broth,
(6) Cut your coat acoording to your cloth.
(c) To throw pearls before swine.

(d) Charity begins at home. IX. (1.)-When

(a) May the verb be omitted in a clause.

c

,be used نے May (6) مفعول be omitted as the sign of the کو May (ع) { in the following agree کہا With what does-(2) و جهت پهر آئي اور کہا

WEDNESDAY, 12TH FEB., 12 NOON TO 2 P.M.

URDU: TRANSLATION.

REV. E. SELL.

I. A. Translate freely into Urdu :

I pause to think with admiration of the noble king who, in his single person, possessed all the Saxon virtues; whom misfortune could not subdue; whom prosperity could not spoil; whose perseverance nothing could shake; who was hopeful in defeat and generous in success; who loved justice, freedom, truth and knowledge; who, in his care to instruct his people, probably did more to preserve the beautiful old Saxon language than I can imagine; without whom, the English tongue, in which I tell his story, might have wanted half its meaning. As it is said that his spirit still inspires some of our best English laws, so let us pray that it may animate our English hearts, at least to this—to resolve, when we see any our fellow-creatures left in ignorance, that we will do our best, while life is in us, to have them taught, and to tell those rulers whose duty it is to teach them, and who neglect their duty, that they have profited very little by all the years that have rolled away since the year nine hundred and one, and are far behind the bright example of King Alfred The Great.Dickens,

B. Translate the following into Urdu as clearly as the idiom will permit :

I. Friendship renders prosperity more oomplete and adversity more endurable. To say the truth, I was in fault. It would ill be. come me to find fault with your arrangements. They are constantly near wit without being witty, as his valet is always near a great man without being great. His fate has taught me a good lesson. Every little tells. My master put me off with fair promises. Let us split the difference. You begin a score of things without finishing any, The better the man is the more happy he lives.

2. Look up please. You look well, Look to your own business, I shall look after your garden. My windows do not look into the street. His faults ought not to be looked over. She looks forward to the pleasure of seeing you. The boy should look in to-morrow. You must look about you. I am on the look out for a house.

Full many a gem of purest ray serene 3.

The dark unfathom'd caves of ocean bear :
Full many a flower is born to blush unseen

And waste its sweetness in the desert air.
II. What Urdu words would you employ to express the following
English idioms :- had better. Take advantage of. To this effect.

Out of the question. The long and the short of it is. By all means.

Write sentences in English and Urdu to illustrate your answer. III. Translate into English : (1)

[ocr errors]

واشد دل کے لئے جاتے یين نادان باغ وین گن گریبان چاک بہین بلبل ہین نالان باغ ملین ابر نے ناحق مجھے گلگشت کي تکلیف دے تبر باران ہو گیا بے یار باران باغ مبن غير ممکن ہی اسیری مین شگفتم خاطری دل نم فيد کا لگے ہو گو که زندان باغ مین شیشے کے ،نهه کي طرح رکھتا دروازے کو بند

اي
باغبان کا سیر کو

این این دریان باغ این چشم بلبل مین جو پيدا و مواد اہل علم برگ گل ہو جائین اوراق گلستان باغ یاد زلف یار آ في دل کو دو دا ما را بوی سنبل نے طبیعت کی پریشان باغ

هندی ملکر د هوئے باتھم انمين جو تواے بدر حسن پھو ٹکر نہر ون سے نكلين

:كلين نخل مر جان باغ مين بو سے اس رخساره رنگین کے مین کیونکر نہ لون پھول بہ تو ڑے نہیں رہتا انسان باغ

[ocr errors]

نمو

دن

اي

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »