Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Treasurer's Reports-

1901, 219.

1902, 225.

1906, 249.

January 16, 1907, 265.

January 1, 1908, 310.

Tree claim, 30.

Treeman, Lucian B., 235, 305.
Trester, Milton L., 380.
Troy Times, 162.

Truell, Ferdinand A., 279.
Trumbull, Lyman, 45.
Tyler, M. Dayton, 259.
"Underground Railway," 169.
Union county (Iowa), 12.
United States land office, 27.
United States Supreme Court, 40.
University of Nebraska, 159, 164.
Unveiling of the Thayer monument,
Wyuka cemetery, 193.

Upton, Samuel E., 305, 364.
Utah, 20, 67.

Unthank, G. R., 363.

Valentine, Judge Edward K, 27, 28.
Valentine (town), 32.

Valier, Peter, 135.

Valley, 181.

Valparaiso, 181.

Van Duesen, Don C., 363.

Van Volkenburg, Mrs. Dudley, 362.
Van Wyck, Charles H., 172.
Vifquain, Gen. Victor, 61, 235, 305,

[blocks in formation]

Waugh, Merriweather J., 280.
Wauneta, 271.

Weaver, Archibald J., 172.

Webster, John L., 234, 235.
Weeping Water Falls, 64.
Weeping Water trip, 122.

West Point, 27, 29.

Westgate, Leander, 285.
Westerfield, Ellery H., 279.

Westerfield, Samuel F., 279, 305.

Wetherwell, G. A., 279.
Whaley, M. H., 240.
Wheedon, B. D., 363.

Whedon, Charles O., 241.

Wheeler, Daniel H, 48.

Wheeler, Mrs. Hiland H., 237, 240.

Whitcomb, Ed W., 363, 364, 365.

White, Benjamin T., 259.

White, Charles, 357, 366.
White, Francis E., 278, 300.
White, Mary Elizabeth, 102.
Whitmore, W. G., 237.,
Whitmore, Mrs. W. G., 237.
Whittemore, E. H., 240, 354, 366.
Whittemore collection, 354.
Whitten, Walter S., 285.
Whyte, N. Z., 361.

Whyte, E. R., 362.

Wiggins, Horace S., 260, 283, 295,
306, 308.

Wiggins, Mrs. Ida Duffield, 260.
Wild, Joseph A., 259.

Wiles, G. F., 239.

Wiles, T. F., 361.

Wilhelm, E., 139.

Williams, Joseph Albert, 285.

Williams, Julia, 281.

Williams, Oliver T. B., 305.

Williams, Thomas F. A., 275.

Williamson, John W., 239, 344, 361.

Wilsie, Jerome, 362.

Wilson, Hon. James, 236.

Wilson, Henry H., 161, 245, 246,

260, 264, 284, 286.

Wilson, John C., 279.
Wilson, Mary S., 280.

Wilson, William W., 365.

Wilson, Woodrow, 255.

Winnebago Indians, 81.

Winter Quarters, 16, 17, 18, 20, 21,

24, 326.

Wisner, 28.

Wolcott, Francis E., 280.

Wolf Pawnee Indians, see Pawnee

Loups.

Wolfe, Carrie A., 279.

Wolfe, Harry K., 237.

Wolfe, Thomas, 240.

Wolfenbarger, Andrew G., 126.

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »