Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Lamartine's Works ...

Alphonse de Lamartine

[graphic][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[graphic]

TUE BOR

witin

SI-QUARIS-PENINSULAM-AM NAM

CIRCUMSPICE

WITNESVUOS

FROM THE LIBRARY OF

EDWARD A. BARNES

AB 1883

THE GIFT OF

MRS. BARNARD PIERCE
MRS. CARL HAESSLER

MRS. HOWARD LUCE
Miss MARGARET KNIGHT

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »