Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

CHAP. II. On the Necessity of the Teaching and

.

178

[ocr errors]

.

CHAP. IV. On the Manifestations, and Effects, of

the miraculous Influences in the Apostolic Age 225

LI F E

OF

THE FIRST

LORD BARRINGTON.

John Shute,' first Viscount Barrington, was born in 1878, at Theobalds in Hertfordshire. He was the third son of Benjamin Shute, merchant, who was the youngest son of Francis Shute, Esq. of Upton, in the county of Leicester; and was lineally descended from Robert Shute, Esq., who was appointed one of the barons of the exchequer by Queen Elizabeth, in the year 1577. His ancestors were eminent for their virtue, and zeal in the cause of liberty; and several of them served the kings of England with honour as commanders in the wars of Normandy, when that dutchy was annexed to the English crown.

[ocr errors]

The Sbute family is of Norman extraction. While Normandy continued to be annexed to the English crown, there were to be seen the remains of a castle bearing the name

VOL. I.

a

[ocr errors]

His mother was a daughter of the famous Mr. Caryll, author of the “Commentary on the Book of Job.”

At the age of 16, Mr. Shute was sent to the university of Utrecht, where he distinguished himself greatly by his academical exercises,' which have not only been printed, but have been cited with great commendation by some eminent writers on the Civil Law.” After passing four years at Utrecht, he returned to England, and applied himself with diligence to the study of the common law at the Inner Temple. In 1701 he began to write in favour of the Protestant dissenters, to which body he belonged. He published in this year, but without bis name, a pamphlet in 4to, entitled, “The Interest of England considered in respect of Protestants dissenting from the Established Church.” This was reprinted two years afterwards with considerable alterations and enlargements. As he dwells much in this pamphlet on the rights of the dissenters to toleration, it was probably the occasion of his being known to Mr. Locke, who afterwards honoured him with his friendship, notwithstanding the great disparity of their ages. This circumstance, which does the character of Mr. Shute so much credit, appears by an ode addressed to John Shute, Esq., in the year 1704, on occasion of the dangerous illness which terminated in the death of Mr. Locke.

of Shute, which castle formerly belonged to the family. There were also other monuments in several towns of that dutchy.

Exercitatio Physica de Ventis. Utrecht, 1696, 4to. Dissertatio Philosophica de Theocratia Morali, 1697.

Dissertatio Philosophica Inauguralis de Theocratia Civili, 1697

Oratio de studio Philosophiæ conjungendo cum studio Juris Civilis, habita in inclytâ Academia Trajectana, Kalendis Junii, 1698.

· Heineccius and Cocceius, the eminent civilians, have thus testified their high opinion of Mr. Shute's juvenile treatise De Theocratia Morali:

Theocratiam quandam moralem, singulari dissertatione, Ultraj. 1697, pro fundamento juris naturæ habuit Joannes Shute, Anglus; ex qua dissertatione ingeniosa,” &c. J. Gottlieb Heineccii Opera, Ed. tertia, Genevæ, 1744.

“ Imprimis vero mirum in modum me cepit nova principium hoc constituendi methodus, cujusdam et nobilitate et eruditione illustris juvenis Angli Joannis Shute, quocum in Anglia degerem familiariter me usum esse impense mihi gratulor. Hic in dissertatione sua de Theocratia Morali, anno 1697, Ultraj. babita, terrarum orbem regnum aliquod constituere demonstrat, illudque vocat regnum morale; hujus. regni constituit Deum Regem, eumque solum, id quod ex ejus attributis, et imprimis independentiâ probat, et humanum genus civium esse loco asserit; addit porro regoum illud quoque legibus gubernari, quæ ex voluntate divina Auunt, et vocantur leges naturales, quibus si resistant cives, immorigeros habendos esse. Has autem leges claras esse probat, et quidem ex Dei sanctissimâ naturâ ; unde a Dei omni sufficientiâ cultus divini necessitatem inducit." Sam. D. Cocceïi de Princ. Jur. Nat. Diss. 1. I. 3. s. 8.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »