Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

be found. Illustrate by taking the particular case where f(x) is sin 2.x.

dy

[ocr errors]

9. Solve the equations
(i.) 2x’secʻy+(1 – 2 væ)tan y=0.

dx
dy

dy) 2
(ii.) tan y=(x+1)

cos y

dx
(iii.) y(1+p)=1.

dạy
(iv.) =ax +by.

da
d
y
or sin mx,

or sin ax.
dx

2

(v.) (+a) y=0,

10. Shew that the orthogonal trajectories of a system of confocal

ellipses are a system of hyperbolas confocal with the ellipses.

LOGIC AND MENTAL PHILOSOPHY II.

HONOURS.

1. Discuss the value of the views expressed in the Republic with

regard to the relations between ideas and things. 2. Examine the determinist doctrine of the relation of man to

nature. 3. “Motives make us free.” Explain this quotation, and show

its bearing on the question of human freedom. 4. Describe and examine Spencer's compromise between Egoism

and Altruism. 5. Describe and examine Spencer's combination of Hedonism

and Evolution. 6. Show the relation between the three classical proofs of the

being of God. 7. Compare the moral ideal of Plato and Aristotle with modern

Christian conceptions of virtue.

HISTORY II.

HONOURS. You are recommended to answer not less than five questions, and not more than SEVEN.

1. Discuss shortly the French Revolution from the religious

point of view. 2. Show the importance of the idea of “the Rights of Man" in

the French Revolution. 3. Why was it that the French Revolution led to the beginning

of a period of European warfare ? 4. Describe the condition of Germany in 1815, with a view

especially to showing the changes that had taken place

since 1789. 5. Describe the foreign policy of England from 1815 to 1827. 6. “By the help of God, I hope to defeat the German Revolu

tion, just as I vanquished the Conqueror of the World." Explain Metternich's saying. 7. “In the Austrian Empire, a variety of races were held

together by one crown: here national instincts impelled

to separation." Explain and illustrate this statement. 8. Discuss the policy of Napoleon III. in respect to the move

ment in favour of Italian unity. 9. What were the main causes of the war between France and

Prussia in 1870? What were the chief consequences of

the war? 10. Give some account of the events that led to the war between

Russia and Turkey in 1877. Explain the policy of the British Government in respect to the war, and to the peace by which it was concluded.

FACULTY OF LAW.

INTERMEDIATE EXAMINATION.

ROMAN LAW.

Candidates are not to attempt more than Eight questions, but these should include Nos.

I., IV, and IX.

I. Translate, and comment briefly on, the following passages

from your text(1) Cum autem impubes per principale rescriptum adrogatur,

causa cognita adrogatio permittitur et exquiritur causa adrogationis, au honesta sit expediatque pupillo, et cum

quibusdam condicionibus adrogatio fit (I, 11, 3). (2) Et hoc est quod dicitur, per extraneam personam nihil

adquiri posse (II, 9, 5). (3) Testamentum jure factum usque eo valet, donec rumpatur

irritumve fiat (II, 17, pr.). (4) Plane si quis debere se scripserit, quod numeratum ei non est,

de pecunia minime numerata post multum temporis exceptionem

opponere non potest (III, 21, pr.).
(5) In summa sciendum est quaesitum esse, an impubes

alienam amovendo furtum faciat (IV, 1, 18). II. Contrast, shortly, the effect upon legal capacity, under the

Roman Law, in the time of Justinian, of Potestas, Tutela,

and Cura. III. Videamus itaque nunc, quibus modis per universitatem res vobis

adquiruntur. Explain, and illustrate, the conception of a Universitas in Roman Law, as a modus acquirendi.

rem

IV. Discuss the rights of the parties in the following cases,

stating the principles involved, under the law in force in

the time of Justinian :(1) A makes a will containing the following institution :

Titius heres esto: Gaius et Maerius heredes sunto.Maevius

predeceases the testator. (2) A has an adopted daughter, B, who is in his potestas.

He makes a will instituting C, an extraneus, as heir, and

omits all reference to B. (3) A by his will bequeaths a vineyard to B and a slave to

C. At the time of nis death it appears that A had, subsequently to the will, mortgaged the vineyard to D,

and sold the slave to E. (4) A by his will bequeaths to B a house, which, as it turns

out, really belonged to C, although A had a hypothec over it. Prior to A's death the house is acquired by B,

by way of gift. V. Distinguish between Contractus and Pactum. Enumerate,

and state the legal effect of, the different classes of Pacts

known to Roman Law, VI. Compare the legal position, under the Roman Law, of (1)

A Usufructuary of land ; (2) A lessee for years (conductor

fundi); and (3) An Emphytenta. VII. Trace, briefly, the development of the Roman Law of

mortgage. What were the advantages of hypotheca

other forms of real security ? VIII. To what extent, and by what methods, were "obligationes"

transferable under the Roman Law, in the time of

Justinian? IX. Advise the parties as to their rights and remedies, in each of

the following cases :(1) A owns land adjoining that of B. B cuts down a

number of trees which stood on A's land. (2) A owns a house, adjoining a structure belonging to B.

A alleges that B's structure is in an insecure condition,

and threatens injury to his (A's) premises. (3) A is the owner of land adjoining a public river. B

moors his boat to a tree on A's bank. A cuts the rope, in consequence of which both B's boat and her cargo are lost.

(4) A agrees to lend B a sestercius, but by mistake hands

him a gold aureus. B, on discovering the fact, spends the

money, and subsequently denies the mistake. (5) A sells to B a horse, which, as it turns out, has been

stolen from C. C subsequently finding the horse in B's

possession, seizes it by force and takes it away. (6) A owns a valuable slave, in whom B has a usufruct. The

slave is seriously injured and rendered worthless by the

negligence of C. X. Trace, briefly, the course of a Roman criminal prosecution

under the Empire. XI. Write a very brief explanatory note on six of the following:

(1) The Lex Citationum ; (2) Jura patronatus ; (3) Specificatio; (4) Possessio cirilis ; (5) Servitus altius tollendi; (6) Cautio Aluciana; (7) Beneficium inventarii ; (8) Fideicommissaria hereditas ; (9) Solidary obligation ; (10) Mandatum qualificatum ; (11) Culpa levis; and (12) Obligatio quasi ex delicto.

JURISPRUDENCE.

TWO HOURS AND A HALF.

Candidates must not attempt more than EIGHT questions.

I. What estimate have you formed as to the value of the services

rendered by (1) Austin, and (2) Maine,-to juridical

science ? II. Discuss the following definitions :

(1) Political Society. “When a number of persons are sup

posed to be in the habit of paying obedience to a person or an assemblage of persons, of a known and certain description, such persons altogether are said to be in a

state of political society.' (2) Right. “A person has a right, when another or others

are bound or obliged by the law, to do or forbear, towards

or in regard to him.” (3) Property. “A right, indefinite in point of user, over a

" determinate thing." (4) Servitude. · Any such right, in a subject owned by

another or others, as gives to the parties a definite power of using it.”

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »