Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]
[graphic][merged small][merged small][ocr errors]

'Tis morning; and the sun with ruddy orb
Ascending tires the horizon.

nur Menina Walk: .

LONDON PUBLISHED BY BALDWIN & CRADOCK PATERNOSTER ROW 1836.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[graphic]

W. Hur

THE RELLI

AT EDMONTON.

ondon: SALDWINS (RADO (K, PATERNOSTER ROW.

]] 836.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »