Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]
[graphic][subsumed][subsumed][graphic][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

OF

GREAT BRITAIN,

FROM THE

REVOLUTION, 1688,

TO THE CONCLUSION OF

THE TREATY OF AMIENS, 1902.

BY WILLIAM BELSHAM.

IN TWELVE VOLUMES.

Ac mihi quidem videtur huc omnia esse referenda ab iis qui præsunt aliis:

ut ü qui eorum in imperio erunt, sint quam beatissimi. CICERO.
Beneficio quam metu obligare homines malit ; exterasque gentes fide ac

societate junctas habere, quam tristi subjectas servitio. LIVY, lib. 26.

Vol. I.

LONDON:

PRINTED FOR RICHARD PHILLIPS,

BRIDGE STREET, BLACKFRIARS.

T. Gillet, Printer, Wild-court, Lincoln's-inn-Fidds.

HARVARD UNIVERSITY

LIBRARY

CONTENT S.

INTRODUCTION,

Page

2

3

4

5

6

8

9 10

11

11

12

13

Character of king Charles II.......
His discreet appointment of ministers.
Character of the earl of Clarendon.
Change of measures
Act of uniformity...
Marriage of the king
Sale of Dunkirk....
First declaration of indulgence
First Dutch war
Disgrace of the earl of Clarendon ...
Triple alliance ...
Cabal administration ..
King becomes a catholic
Projeets of the cabal ...
Second Dutch war
Second declaration of indulgence.
Shaftesbury joins the opposition.
Test aet passed ..
Spirited conduct of the commons
Peace with Holland....
Insidious policy of the court
Secret intrigues of the patriots
State of the nation
Popish plot
Impeachment of the lord-treasurer Danby.....

14

16

16

17

18

19 20

20

22

23

27 28

30

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »