Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

XXXIX. De jurejurando.
UEMADMODUM juramentum vanum et temerarium

a Domino noftro Jesu Chrifto, et Apoftolo ejus Jacobo,
Chriftianis hominibus interdictum esse fatemur : Ita Chriftia
anorum Religionem minime prohibere censemus, quin jubente
magistratu in caufa fidei et charitatis jurare liceat, modo id
fiat juxta Prophetæ doctrinam, in justitia, in judicio, et veri-

tate.

Confirmatio Articulorum.
IC

eft, per assensum et consensum Sereniffimæ Reginæ Eli-
zabethæ Dominæ noftræ, Dei gratia Angliæ, Franciæ, et Hi-
berniæ Reginæ, defenforis fidei, &c. retinendus, et per totum
regnum Angliz exequendus. Qui Articuli et lecti sunt, et
denuo confirmati subscriptione D. Archiepiscopi et Epifcopo-
rum superioris domus, et totius Cleri interioris domus, in
Convocatione, Anno Domini 1571.

CONTENTS.

CONTENTS.

2

ibid.

10

IN

NTRODUCTION

Page 1

Heresies gave the rise to larger Articles,

ibid.

A form of doctrine settled by tÞe Apostles,

Bishops jent round ibem a declaration of their faith, 3

These were afterwards enlarged,
This done at the Council of Nice,

ibid.

Many wild Seets at the beginning of the Reformation, 5

And many complying Papists put them on framing this col-

le&tion,

6

The Articles set out at first by the King's Authority, 7

A question whether they are only Articles of peace or doĉtrine,

ibid.

Tbey bind the consciences of the Clergy,

8

The Laity only bound to peace by them,

ibid.

The subscription to them imports an asent to them, and not

only an acquiefcing in them,

But tbe Articles may have different senses; and if the words

will bear them, there is no prevarication in subscribing them

So,

.

This illustrated in the third Article,

The various readings of the Articles collated with the MSS.

12

An account of those various readings,

ARTICLE I.

Tbat there is a God, proved by the consent of mankind, ibid.

Obj. 1. Some nations do not believe a Deity. This is answered,

23

Obj. 2. It is not the same belief among them all. This is an-

swered,

24

Tbe visible world proves a Deity,

ibid.

Time nor number cannot be eternal nor infinite,

25

Moral arguments to prove that the world bad a beginning,

26

Such a regular frame could not be fortuitous,

27

ibid.

Obje&tion from the production of inseels answered,

.

Argument from miracles well attested,

28

Argument from the idea of God examined,

29

God is eternal, and neceljarily exists,

ibid.

Tbe

22

The Unity of the Deity,

31

God is without body,

32

Outward manifestations only to declare bis presence and autho-

rity,

33

No successive acts in God,

34

Question concerning God's immanent a&ts,

ibid,

God has no pasions,

35

Phrases in Scripture of these explained,

ibid.

Some thoughts concerning the power and wisdom of God, 36

True ideas of the goodness of God,

37

Of Creation and Annihilation,

39

Of the providence of God,

41

Objections against it answered,

ibid,

Whether God does immediately produce all things, 43

Thought and liberty not proper to matter,

44

Whether beasis think, or are only machines,

ibid.

How bodies and spirits are united,

45

The doctrine of the Trinity,

47

Whether revealed in the Old Testament, or not,

ibid.

The doctrine stated,

Argument from the form of Baptism,

50

Other arguments for it,

ibid.

This was received in the first ages of Chrisianity, 52

Some attempt to the stating true ideas of God,

53

ARTICLE II.

Christ, bow the Son of God,

ibid.

Argument from the beginning of St. John's Gospel, 57

RefleEtions on the state of the world at that time,

Arguments from the Epistle to the Philippians,

59

Olher arguments complicated,

61

Argument from adoration due to him,

62

The silence of the Jews proves this was not then thought to be

idolatry by them,

64

Argument from the Epistle to the Hebrews,

65

God and man in Christ made one Person,

67

An account of Neftorius's doctrine,

68

Christ was to us an expiatory sacrifice,

69

in account of expiatory sacrifices,

ibid.

The agonies of Christ explained,

70

ARTICLE III.

73

Rusin first published this in the Creed,

ibid.

Several jenses put on this Article,

74

A local defcent into Hell,

75

W bat may be the true sense of the Article,

76

ARTICLE IV.

77

The proof of Christ's Resurrection,

ibid.

The Jews in that time did not disprove it,

79

Several proofs of the incredibility of a forgery in this matter,

ibid.

The nature and proof of a miracle,

81

What must be ascribed to good or evil spirits,

82

Tbe Apostles could not be imposed on,

83

Nor could they have imposed on the world,

ibid,

Of Christ's Åfcenfion,

85

Curiosity in these matters taxed,

ibid.

Tbe authority with which Christ is not vested,

87

ARTICLE V.

89

The senses of the word, Holy Ghost,

ibid.

It stands ofi for a Person,

Curiofities to be avoided about Procession,

Tbe Holy Gbost is truly God,

ARTICLE VI.

94

The controversy about oral tradition,

That was foon corrupted,

Guarded against by Revelation,

Tradition corrupted among the Jews,

98

The Scripture appealed to by Christ and the Apostles, 99

Wbat is well proved

from Scripture,

Obje&tions from the darkness of Scripture answered, ibid.

No sure guard against error, nor against fin,

103

The proof of the Canon of the Scripture,

105

Particularly of the New Testament,

ibid.

These books were early received,

108

Tbé Canon of the Old Testament proved,

109

Concerning the Pentateuch,

Obje&tions against the Old Testament answered,

Concerning ibe various readings,

113

Tbe nature and degrees of inspiration,

114

Concerning the historical parts of Scripture,

116

Concerning the reasonings in Scripture,

117

Of the Apocryphal books,

118

ARTICLE VII.

No difference between the Old and New Testament, ibid.

Proofs in the Old Testament of the Mesas,

In the Propbets ; cbiefly in Daniel,

126

The proofs all summed up,

127

Obje&tions of the Jews anfiereil,

ibid.

C 2

The

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »