Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

CoNSIDeREI)

IN THEIR RESULTS.

BY

W. E. GLADSTONE, Esq.,

lATE stude Nt of cII Ristchurch, AND M.P. for NEwARK,

Sequere viam Catholicæ disciplinae, quae ab ipso Christo per Apostolos ad nos usque manavit,
et abhinc ad posteros manatura est.

S. Augustini de Utilitate Credendi, c. viii.

L O N DO N :

JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET,
AND HATCHARD AND SON, PICCADILLY.

M incCCXL.

[ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »