Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

ON THE SCIENCE OF

LAND AND ENGINEERING

SURVEYING,

LEVELLING, ESTIMATING QUANTITIES, &c.

WITH A

GENERAL DESCRIPTION

OF THE

SEVERAL INSTRUMENTS REQUIRED FOR SURVEYING,

LEVELLING, PLOTTING, &c.

[merged small][merged small][merged small][graphic]

LONDON:
E. & F. N. SPON, 16, BUCKLERSBURY.

1863.

[The Right of Translation is reserved.]

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »