Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

GREEK. [N.B.-Male Candidates in Scotland, who wish to enter the Greek class at the University, must not omit any part of this section, but other Candidates may confine themselves to the part marked with an asterisk.]

1. Translate into English :

* *(α) 'Ακούσαντες ταύτα επείθοντο και διέβησαν πριν τους άλλους αποκρίνεσθαι. Κυρος δ' επεί ήσθετο διαβεβηκότας, ήσθη τε και τα στρατεύματι πέμψας Γλούν είπεν, Εγώ μέν, ώ άνδρες, ήδη υμάς επαινώ όπως δε και υμείς εμέ επαινέσετε έμοί μελήσει, ή μήκετι με Κύρον νομίζετε. Οι μεν δη στρατιώται, εν ελπίσι μεγάλαις όντες, εύχοντο αυτόν ευτυχήσαι: Μένωνι δε και δώρα ελέγετο πέμψαι μεγαλοπρεπώς ταύτα δε ποιήσας διέβαινε συνείπετο δε και το άλλο στράτευμα αυτό άπαν: και των διαβαινόντων τον ποταμόν ουδείς εβρέχθη ανωτέρω των μαστών υπό του ποταμού.

(i) Οι δε Θαψακηνοί έλεγαν ότι ουπώποθ' ούτος και ποταμός διαβατός γένοιτο πεζή, ει μη τότε, αλλά πλοίoις: & τότε Αβροκόμας προϊών κατέκαυσεν, ίνα μη Κυρος διαβή. έδόκει δή θείον είναι, και σαφώς υποχωρήσαι τον ποταμόν Κύρω ως βασιλεύσοντι.

*2. Parse fully διέβησαν, αποκρίνασθαι, ήσθη, μελήσει, μεγαλοπρεπώς, έβρέχθη.

3. *(a) Decline, both in singular and plural, ο αγαθός ανήρ and τις, τίς, τί.

(6) Give the corresponding Greek for: he struck (TÚTTW), they have struck, we may strike, we might strike, to have struck, having been struck, strike, striking, and striking one's self.

4. State what you know of the rules for the comparison of adjectives, and compare πιστός, μέγας, χαρίεις, εχθρός, πολύς, and ήδύς.

5. Translate into Greek :*(a) He happened to be present. *b) Cyrus remained there three days with his army. *(c) All the soldiers have swords and shields.

(d) Cyrus, having assembled all the generals of the Greeks, thus addressed them.

(e) The master said that the books were very good.

P

[ocr errors]

GERMAN.
(German words must be written in the English

character.) 1. Translate into English

Wellington, fein Heer mehrmals in Gefahr fehend durchs brochen zu werden, eilte persönlich in das stärkste Feuer, zeigte sich den Truppen, und strengte alle Kräfte an, sich gegen die Utebermacht zu behaupten, bis Blücher mit den Preußen heranfäme, und dem Kampf eine entsdeidende Wendung gäbe. Napoleon entwickelte unaufhörlich neue Streitkräfte, sein Geschüß wirkte verbeerend, seine Gruppen rückten entbrannt zu neuen Angriffen vor; die Kräfte Wellington's erschöpften stch. Es war hohe Zeit, daß Blücher auf dem Kampfpla

. erschien, doch zeigte sich von ihm noch keine Spur, und die Lage der Dinge wurde jeden Augenblick bedenklicher.

2. Parse fully durchbrochen, stärkste, unaufhörlidy, baß, gäbe, entbrannt, wurde, sich, bedenklicher, and give the principal tensos of the verbs.

3. Decline, in the singular and plural, ich, er, fte, and deine Mutter, or der gute Mann.

4. What is the force of each of the following prepositions, and what cases respectively do they govern :-wegen, aus, bei, nachy, an, auf, hinter, vor ?

5. Translate into German-
(a) I intend to leave here in ten or twelve days.

(6) Take it away, and get it ready quickly, for I am in want of it.

(c) Do you know where your friend is? I saw him a short time ago.

(d) The weather is said to be very fine this year in Spain.

(e) The morning broke, but the poor sick (woman) had not closed her eyes.

() My friend arrived yesterday evening by the steamer' from Germany, and was taken to a very bad hotel by his old servant.

(g) I have been in the garden to-day already, and sal down under a tree on which beautiful ripe apples were hanging.

[ocr errors]
[ocr errors]

FRENCH. 1. Translate into English

Gutenberg voyageait seul, à pied, la valise qui contenait ses habits et ses livres sur le dos, comme un simple étudiant qui visite les écoles, ou comme un artisan qui cherche un maître. Il parcourut ainsi les bords du Rhin, la Suisse, l'Allemagne, enfin la Hollande, non sans but, en homme qui laisse errer son imagination au caprice de ses pas, mais portant partout avec lui sa pensée fixe, comme une volonté immuable conduite par un pressentiment. Cette étoile, c'était sa pensée de répandre avec la Bible la parole de Dieu sur le plus grand nombre d'âmes.-A. de Lamartine.

2. Parse fully the words-parcourut, errer, fixe, ou, conduite, lui, en, c', répandre, étoile, caprice, ainsi.

3. Give the first and second persons singular, and the third persons plural, of the present and perfect tense indicative of avoir, être, parler, apprendre, aller, tenir, s'asseoir.

4. Write down the plurals of the following nouns :ciel, neveu, travail, oil, caillou, aïeul; and the feminines of the following adjectives :-complet, bref, long, doux, loyal, exprès.

5. Translate into French(a) She died a long while ago. (6) What o'clock is it? It has just struck six. (c) Men are always hoping for rest, and never find it. (d) You have many books, but I have still more. (e) I have bought two horses, you will see them to(f) It was in vain that he protested his innocence.

(g) I think that he has done it. It is true he is capable of it, but do you think he has done it ?

morrow.

DICTATION AND PENMANSHIP.

Twenty minutes allowed for the Exercises. Candidates are not to paint their letters in the Copy-setting Exercise, but to take care that the copy is clean and without erasures.

Omissions and erasures in the Dictation Exercise will be counted as mistakes.

The words must not be divided between two lines ; there is plenty of room for the passage to be written.

PENMANSHIP. Write in large hand, as a specimen of Penmanship, the word Disapprobation. Write in small band, as a specimen of Penmanship-. The civil citizens leneading up the honey.

DICTATION. Write the passage sed to you by the Examiner, and punctuate it correctly.

GRAMMAR. Two hours and a-half allowed for this paper. (No abbreviation of less than three letters to be used in parsing or analysis.) All Candidates must do the composition, parsing, and analysis.

COMPOSITION. Write a letter, or an essay, on one of the following subjects :

(a) Common fruits :
(6) Football:
C) Modes of travelling:

id) The advantages and disadvantages of living in an old, or in a newly-settled, country, compared.

GRAMMAR, 1. Parse the words in italics in the following passage,

not omitting to give and explain their syntax, and carefully distinguishing the words which occur twice over :

For therein stands the office of a King,
His honour, virtue, merit, and chief praise,
That for the public such a weight he bears.
Yet he who reigns within himself, and rules
Passions, desires, and fears, is more a King:
Which every wise and virtuous man attains;
And who attains not, ill aspires to rule
Cities of men or headstrong multitudes,
Subject himself to anarchy within,

Or lawless passions in bim, which he serves. 2. Analyse the passage opposite into its component sentences, and show in separate columns :

(a) The nature of the sentence.

(b) (If dependent) its relation to the principal sentonce.

(c) Subject.
(d) Its enlargements (if any).
(e) Predicate.

Its extensions (if any).
(9) Object (if any).
(h) Its enlargements (if any).

3. Of the 15 nouns in the above passage, 5 are of Anglo-Saxon, 8 of Latin, and 2 of Greek origin. Classify them accordingly. About which word only may there be a difference of opinion, and why?

4. Make a list of the auxiliary verbs, distinguishing those of mood from those of tense.

5. Give examples of English words in which differences of (a) case, (b) number, (c) gender, (d) degree, (e) mood, (f) tense, (g) voice, are indicated by changes in the form of the word itself (inflexion),

6. Point out the historical order in which the several foreign elements were incorporated into the English language. During what period did English seem to be dying out, and under what circumstances and influences did it revive ?

a

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »