Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

1876.

ARITHMETIC.

Males.
I. (1) 1,223,851,035. (2) 2,007,095. (3) Each

man's sbare = £7 12s. 71d. Each woman's

share = £15 58. 2}d. II. (1) 180 turns. (2) 1,760 packets. (3) £51 178. 11d. III. (1) £3 11s. 6 d. (2) 28,267. (3) £7 108. IV. (1) £80,244 68.7d. (2) £102 58. 4 d.

(3) £215 ls. 44d. V. (1) 195; 2016. (2) £28. (3) 1000 days. VI. (1) 265.

(2) 30 days; or 5 weeks. (3) £49. The first field at £121; per rd. is the high

est priced field. VII. (1) .005; 300,000; 5.

(2) A's = £770; B's £8,470; D's £2,500.

(3) 5.52 in quantity; £1.96 in value.
VIII. (1) £636 28. 12:d. (2) £1,200. (3) £50 88.
IX. (1) 1s. 101d. (2) £7 1s. 8d.
X. (1) 24:5 in. (2) 763.

(3) £1.

ALGEBRA.

Males.

2

1

V. (1) 18, 6, 13, 0, 4. (2) 25 – 24 – 2223 – 702 – 422

+72.
(3) 203 + 33 73 + y

y} + ys. VI. (1) G. C. M. = a + 4.

L. C. M. 24 + 523 + 222 – 10x — 8.

2
(2) A.

B.
6

(a + 2b). a to VII. (1) (a) x = 8. (b) x = : 7. (2) x = 5; y = 4.

(3) X = , or VIII. (1) Breadth = 75 yds. Length = 125 yds.

(3) £1 3s. 9d.

[ocr errors]

8

MENSURATION.

IX. (1) 1,364 turfs, or 1363-8384. (2) £1:21. (3) ARITHMETIC.

195. 45 children,

Females.

I. (1) Sum = 31,188,806. Difference = 30,518,730,

Quotient=350,790. II. (1) 3,095. (2) 82,962,600. III. (1) A £4 28. 6d.; B £3 18. 10 d.; C £2 38. 31d.

(2) 777,777. IV. (1) £619 16s. (2) £33 38. 3 d.

V. (1) £11 28. 21d. (2) £980 28. VI. (1) Ratio 5: 7. (2) 28. 6d. (3) 25 38 metres. VII. (1) 99-9. (2) 832. VIII. (1) 11. (2) £1. IX. (1) 58,070. (2) Tea costs 1s. 3d. Coffee costs 18.

Sugar costs 9d. (3) For notes of lessons on Subtraction, see Livesey's “How to teach Arithmetic," price 28. 6d.

1877.

ARITHMETIU.

Males.

I. (1) a. 30,000,095,070,005; b. MDCCCCLXXXVIII.

c. 80 times; d. (i.) 4,548,286,386 - Con-
tinued Product; (ii.) 133,722 = Difference;

(iii.) 34,013 Answer.
II. (1) 60 threepennies. (2) 24 18. 3d. (3) 22.
III. (1) £7,839 88. 9d.
IV. (1) £66 6s. 6d. (2) £4,241 78. 9d.
V. (1) £341. (2) £29. (3) 5392,1

_105056, miles. VI. (2) a 267, 6 13 (3) £301. VII. (1) a. (i.) :09. (ii.) 7.8125. (iii.) i. (iv.)

21153846.
(2) £257 28. 218. (3) 2.075.

"12 2 2 8 57

VIII. (1) 4 per cent. at 118 is the most profitable

investment. Yearly income is £176 178. 6d.

(2) 66 per cent. (per annum). (3) £2,700. IX. (1) a. 57196. b. 98.

(2) 58,905 florins. X. (1) £217 16s. (2) ld.

ALGEBRA.

V. (a) 22. (6) b. (c) (1-a) (1-6) (1-c) (1-d).

1

(d) a+

12aVI. (1) (a)

(5x+a)39
(6) 28.
(2) (a) (1)

3x + 4y

3 /196 VII. (1) w=16. (2) X=232 or

(3) a= „a?+62 y = ab. VIII. (1) (a) 5. (b) Ratio of half-sovereigns to six

pences =15. (The question should have been, "What is the ratio of half-sovereigns to sixpences ?” for the ratio of half-sove

reigns to half-crowns is given-viz., 1: 1.) (2) 450 miles.

[ocr errors]

MENSURATION.

IX. (1) 821•7 sq. ft.

(2) 45. (3) £237 10s. 1.1904d.

ARITHMETIC.

Females.

I. 270,2281
II. £9,319 Ös. 10 d.
III. £3 ls. 54d.
IV.

£56 1s. 1 d.
V. (1) £58 188. 69 d. (2) £11,620.
VI. (1) £15 178. 10 d. (2) 70 yards. £18 7s. 6d.
VII. (1) A's share £6, B's share £4 108. (2) 1s. 0 d.
VIII. (2) a. 2:865324. b. .00004096.

IX. (1) 33} per cent. (3) á mile.

1878.

ARITHMETIC.

Males.

J. L.

(a) 10. (b) 3996. (c) 75,380 min. II. (1) 12,680 rupees. (2) £10,166 13s. 4d.

(3) £4,556. III. (a) £133,182 0s. 10}d. (6) £15,824 11s. 7 d. IV. (1) 10 ft. 6 inches. (2) 18 feet. V. (1) 2,356,300,800. (2) 48 ft. long, 18 ft. broad.

(3) £25,800,000. VI. (1) (a) 48 (6) 15638 (2) 53, 39 and 119.

(3) £60. VII. (1) 7:5, 00002, and 54,300. (2) As 1 : 417949,

and £25 12s. (3) Loss £:734491. VIII. (1) £98 68. 8d. (2) 58. (3) £5, namely from 93

to 88. IX. (1) 58.2 inches. (2) 9 yds. the first, and 36 yds.

the third. (3) £2.
X. (1) £612 38. and £255 18. 3d. (2) £912 10s.

ALGEBRA.

V.

(a) 110. (6) 70,707,070. (c) 2(a+b+c).

(e) 6-y-108y3 + 4y6. VI. (1) (x + 7) (-3); (4.2 — 3y) (3x + 5y); and (a + ab +62) (a-ab+89). (2) 1. acd + cdb - abc

abd. VII. (1) 2 = 17. (2) 2 =

ab ca
(3) x = 15. (4) a = - 3, or - - 5, or

+/- 19 1.
VIII. (1) 768. () 648 ft. and 10,70 ft.

MENSURATION.

IX. (1) 32,900 sq. yds. (2) 235:61925 sq. ft.

ARITHMETIC.

Females.
I. 12,165,526.
II. 87 tons 16 cwt. 3 qrs. 25 lbs. 13 oz. 44. drs.
III. £14 178. 5 d.
IV. £8,095 4s. 210.
V.

(1) £1225; £8 158. (2) £177 18s. 11, d.
VI. (1) £7 148. 41 d. (2) 30 men.
VII. (1) . , 13, 14, 2.. (2) 451.
IX. (1) £21 38. 6d. (2) £59 18. 30.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »