Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

1876.

ARITHMETIC.

Males.
I. (1) 1,223,851,035. (2) 2,007,095.

(2) 2,007,095. (3) Each

3) man's sbare £7 12s. 74d. Each woman's

share £15 58. 2}d. II. (1) 180 turns. (2) 1,760 packets. (3) £51 178. 11d. III. (1) £3 11s. 6 d. (2) 28,267. (3) £7 108. IV. (1) £80,244 68.73d. (2) £102 58. 4;d.

(3) £215 ls. 44d. V. (1) 195; 2016. (2) £28. (3) 1000 days. VI. (1) (2) 30 days; or 5 weeks. (3) £19.

The first field at £12% per rd. is the high

est priced field. VII. (1) .005; 300,000; 5.

(2) A's = £770; B's £8,470; D’s = £2,500.

(3) 5.52 in quantity; £1.96 in value.
VIII. (1) £636 28. 128d. (2) £1,200. (3) £50 88.
IX. (1) 1s. 10ļd. (2) £7 1s. 81.
X. (1) 24.5 in. (2) 76]. (3) £1.

253

S =

ALGEBRA.

Males.

[ocr errors]

V. (1) 18, 6, 13, 0, 4. (2) w224–22.03 – 7.2 -- 42.0

+72. (3) 23 + 23 73 + y). VI. (1) G. C. = a: + 4.

L. C. M. • 204 + 523 + 2.22 – 10. – 8.

2 (2) A.

(a + 26). VII. (1) (a) x = 8. (6) x = 7. (2) a = 5; y = 4.

(3) 3 VIII. (1) Breadth = 75 yds. Length = 125 yds.

(3) £1 3s. 9d.

B.

a to

a?

[ocr errors]

or

MENSURATION. IX. (1) 1,364 turfs, or 1363-8384. (2) £1:21. (3) ARITHMETIC.

195. 45 children.

Females.

I. (1) Sum = 31,188,806. Difference = 30,518,730,

Quotient = 350,790. II. (1) 3,095. (2) 82,962,600. III. (1) A £4 28. 6d.; B £3 18. 10jd.; C £2 38. 3 d.

(2) 777,777. IV. (1) £619 168. (2) £33 38. 3 d.

V. (1) £11 28. 2 d. (2) £980 28. VI. (1) Ratio 5: 7. (2) 28. 6d. (3) 25 38 metres. VII. (1) 99-9. (2) 832. VIII. (1) 11. (2) £1. IX. (1) 58,070. (2) Tea costs 18. 3d. Coffee costs 18.

Sugar costs 9d. (3) For notes of lessons on Subtraction, see Livesey's

“ How to teach Arithmetic,” price 28. 6d.

9

1877.

ARITHMETIV,

Males.

I. (1) a. 30,000,095,070,005; b. MDCCCCLXXXVIII.

c. 80 times; d. (i.) 4,548,286,386 = Continued Product; (ii.) 133,722 = Difference;

(iii.) 34,013 Answer. II. (1) 60 threepennies. (2) £4 ls. 3d. (3) 22. III. (1) £7,839 88. 9d. IV. (1) £66 6s. 6d. (2) £4,241 78. 9d. v. 1) £341. (2) £29. (3) 539212022567 miles. VI. (2) a 27, b 137. (3) £301. VII. (1) a. (i.) *09. (ii.) 7.8125. (iii.) i. (iv.)

-21153846.
(2) £257 28. 22d. (3) 2.075.

89

VIII. (1) 4 per cent. at 118 is the most profitable

investment. Yearly income is £176 178. 6d.

(2) 66 per cent. (per annum). (3) £2,700. IX. (1) a. 5:7196. b. 98.

(2) 58,905 florins. X. (1) £217 16s. (2) ld.

ALGEBRA.

2.

(2) (a) (2) 328 – 7y?

V. (a) 22. (6) b. (c) (1-a) (1-6) (1-c) (1-d).

1 (d) at

12a? VI. (1) (a)

(5x + a)3
(6) 2s.

-
a)
3
3x2 + 4y?

3/196
. 1

(3) a= va?+22 y = ab. VIII. (1) (a) 5. (b) Ratio of half-sovereigns to six

pences=i. (The question should have been, "What is the ratio of half-sovereigns to sixpences ?” for the ratio of half-sove

reigns to half-crowns is given-viz, 1 : 1.) (2) 450 miles.

+ 4y?

VII. (1) x=16. (2) < =272 or 10

æ

25

[ocr errors]
[blocks in formation]

ARITHMETIC.

Females.

I. 270,22835 11.

£9,319 08. 10 d. III. £3 18. 54d. IV.

£56 18. 13d. V. (1) £58 188. 6d. (2) £11,620. VI. (1) £15 178. 107 d. (2) 70 yards. £18 78. 6d. VII. (1) A's share £6, B's share £4 108. (2) 18.02d. VIII. (2) a. 2:865324. b. .00004096.

IX. (1) 33} per cent. (3) á mile.

1878.

ARITHMETIC.

Males.

20

489

5 47

T. (a) 10. (6) 3996. (c) 75,380 min. II. (1) 12,680 rupees. (2) £10,166 138. 4.d.

(3) £4,556. II. (a) £133,182 0s. 10d. (6) £15,824 118.7d. IV. (1) 10 ft. 6 inches. (2) 18 feet. V. (1) 2,356,300,800. (2) 48 ft. lovg, 18 ft. broad.

(3) £25,800,000. VI. (1) (a) 431. () 15638 (2) 53, 3 and 119.

(3) £60. VII. (1) 7:5, .00002, and 54,300. (2) As 1 :

and £25 128. (3) Loss £ 734491. VIII. (1) £98 68. 8d. (2) 58. (3) £5, namely from 93

to 88. IX. (1) 58.2 inches. (2) 9 yds. the first, and 36 yds.

the third. (3) £2.
X. (1) £612 38. and £255 18. 3d. (2) £912 108.

11764 0 26 2 1 44

ALGEBRA.

[ocr errors]

V. (a) 110. (6) 70,707,070. (c) 2(a+b+c).

(e) 206 — xoya — 4ary3 +4y6. VI. (1) ( + 7) (0 - 3); 14.00 – 3y) (3x + 5y); and

a ix (-
(a2 + ab +b) (as-ab+). (2) 1.

acd + cdb - abc - abd. VII. (1) 2 = 17. (2) 2 =

ab
(3) x = v15. (4) x = 3, or — 5, or

In - 19 -1.
VIII. (1) 768. (2) 61ft. and 1018 ft.

[ocr errors]

MENSURATION.

IX. (1) 32,900 sq. yds. (2) 235:61925 sq. ft.

ARITHMETIC.

Females. I. 12,165,526. II. 87 tons 16 cwt. 3 qrs. 25 lbs. 13 oz. 44; drs. III. £14 178. 5 d. IV. £8,095 48. 24d. V. (1) £1225; £8 158. (2) £177 188. 11, d. VI. (1) £7 14s. 41 d. (2) 30 men. VII. (1) , , 15, (2) 454

, IX. (1) £21 3s. 6d. (2) £59 1s. 3d.

4 1 10 13 2 2

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »