Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

VI. (1) £15 178. 107d. (2) 70 yards. VII. (1) A's share £6, B's share £4 10s.

£18 78. 6d.

(2) 18. Old.

VIII. (2) a. 2.865324.
IX. (1) 33 per cent.

b. 00004096.

(3) mile.

I.

1878.

ARITHMETIC.

Males.

(a) 10. (b) 3996. (c) 75,380 min. II. (1) 12,680 rupees. (2) £10,166 13s. 4d.

III.

(3) £4,556.

(a) £133,182 0s. 103d. (b) £15,824 11s. 7 d. IV. (1) 10 ft. 6 inches. (2) 18 feet.

V. (1) 2,356,300,800. (2) 48 ft. long, 18 ft. broad. (3) £25,800,000.

VI. (1) (a) 431. (b) 15638. (2) 5, 20 and 119. (3) £60.

547

VII. (1) 7·5, 00002, and 54,300. (2) As 1 :

and £25 12s. (3) Loss £734491.

117649 2621449

VIII. (1) £98 6s. 8d. (2) 5s. (3) £5, namely from 93

to 88.

IX. (1) 58.2 inches. (2) 9 yds. the first, and 36 yds.

the third. (3) £2.

X. (1) £612 3s, and £255 18. 3d. (2) £912 10s.

ལ.

ALGEBRA.

(a) 110. (b) 70,707,070. (c) 2(a+b+c).
(e) 6-4y-4a3y3+4y.

VI. (1) (+7) (i − 3); (4x2 — 3y2) (3x2 + 5y2); and (a2+ab+b2) (a2-ab+b2). (2) 1.

VII. (1) x = 17. (2) x =

acd+cdb abc abd.

ab - ca

(3) x = 15. (4) x = 3, or -5, or
±√-19 1.

VIII. (1) 768. (2) 649 ft. and 10,70 ft.

161

MENSURATION.

IX. (1) 32,900 sq. yds. (2) 235-61925 sq. ft.

I.

II.

III.

IV.

ARITHMETIC.

12,165,526.

Females.

87 tons 16 cwt. 3 qrs. 25 lbs. 13 oz. 448 dra. £14 178. 5 d.

£8,095 4s. 24d. V. (1) £1225; £8 158. VI. (1) £7 14s. 41 d. VII. (1), 18, 13, 22. IX. (1) £21 3s. 6d. (2)

10

(2) £177 18s. 117d.
(2) 30 men.
(2) 454.
£59 1s. 3d.

I. (a) 30,880.

1879.

ARITHMETIC.
Males.

=

(b) 9,986,110,000 nine thousand nine hundred and eighty-six millions, one hundred and ten thousand.

(c) 1 d.

II. (1) £2,811. (2) 84 miles. (3) 148 coins. (a) £18 10s. (b) £1416s.

III. (1) £563 98. Od.

IV. (1) 248,832.

(c) £7 88.

(2) 34677 feet of boarding. Or 3855 pieces 9 feet long, V. (1) 100,000 lbs. (2) 600. VI. (1) (a), (b) 17. (2) %. VII. (1) (a) 100, 500, 9900* (2) 9225.

7

VIII. (1) £5440. (2) 612. IX. (1) (a) 12.6491106. s. yds.

(b) 790. (c) 147·15.

(3) £255 16s. 11.274d.
(b) 2·008. (2) 932 = 8649

X. (1) 8 to 1. (2) £29 6s. 8d., £40 16s. 9d., £55.

ALGEBRA.

V. (1) (a) 9a2 — 6ab + 24ac + 2bc — 24b2 + 15c.

[ocr errors]

· 2y2z2 — z1 + 4y3z + 4yz3 — 4y2x3 · x 4 — y2 — z2 + 4y3z + 4yz3 — 6y2x2.

(c) (3x — 7y) (3x + 6y).

(d) (√x + √ y −√%) (√x+√ÿ+ √z).

VI. (1) (a) = (2x — 2) (3x — 12) (x3- x2-4x+4) 6x536x + 30x3 + 120x2 - 216x + 96.

(b)

=

[blocks in formation]

310x2 + 31x 30

(2) (a) (3x-2) (2x+1).

[blocks in formation]

-

4x1y — 4y5 +8x3y2 — 8xy3

x6 — x2 y1 — x1y + y5

[blocks in formation]

MENSURATION.

IX. (1) 66 sq. inches. 16 sq. inch to the sq. mile. (2) £15 158.

[blocks in formation]

II. 35 acres 2 rds. 8 poles 26 sq. yds. 8 sq. feet. III. £9 5s. 4zd.

IV. £15 78.

V.

VI.

VII.

(1) 11664 planks. (2) 468 shares.

(1) Masons, £897 15s. Labourers, £1197.
(2) 105913 oz.
882 lbs. 72 oz. (Troy).

=

(1) 23. (2) 173.

VIII. (1) 25, 215, 2175

2259

(2) 455.

IX.

(b) 7. (c) 44:46.

(1) £997 10s. (2) £24 9s. 5.71722d.

[blocks in formation]

II. (1) 132,480 gals. (2) 7920 miles. (3) 5,200,000.

III. (1) 153119 (2) £9 0s. 10d.

IV. (1) 95-99603174.

(2) (a) ·069; ·069; ·069; ·06; ·06.

(b) 067207753+.

VI. (1) £2856 14s. 2d. (2) £4360 5s. 3 d. VII. (1) (a) 25 hrs. (b) 70,400 gals.; 13,200 gals. (2) £94.

VIII. (1) (a) 512 in., or 14 yds. 8 in. (b) 886·8 in., or 24 yds. 1 ft. 10·6 in.

(2) (a) £53 58. 9d. (b) 16·434 + sq. feet.

IX. (1) £473 1s. 4-6959375d.

(2) £1250 108. in the 3 per cents.; £1749 103. in the 4 per cents.

X. (1) A's share, £1581; B's, £527; C's, £421 128. (2) (a) 211-5. (b) 372-35.

Females.

SECT.

I.

(1) £26,610,016 78. 9d.

II.

(2) 17 tons 13 cwt. 2 qrs. 10 lb. 11 oz.
(a) £94 48. 84d. (b) £6 58. 73d.

III. (1) £6 128. 6d. (2) £14 10s. 5,3d.

IV. (1) £10 28. 7d.

V. (1) 118. 057d.

VI. 41 yards.

(2) £121 38. 2 d.

(2) £84,100.

VII. (1) 171 tons 9 cwt. 13 lb. 4 oz.

(2) 232; 2.59375.

VIII. (1) (a) ·198857142. (1) 2,300. (c) '000049578+.

(2) (a) £32 158.

(b) 41.92.

IX. (1) £5960. (2) 24 per cent.

(c) 1250.

[blocks in formation]

MENSURATION.

IX. (1) 3 acres 3 roods 33·0256 poles. (2) 50 sq. yds. 3 sq. ft. 64 sq. in.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »