Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

SECT.

I.

1881.

ARITHMETIC.
Males.

(a) 243,096,525 × 4936=1,199,924,447,400. Hence this is the least number from which 4936 can be subtracted the required number of times.

(b) See any Tables of Weights and Measures. Five hundred thousand and seven millions, fifty-nine thousands and ninety-five. II. (1) 1s. 4d. (2) 350,000 sq. links. (1) 2250, 2185 41501 (2) 1.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

SECT.

2117 2325 2090.
2850 2850' 2850' 2850' 2850 324900

(1) 1·44. (2) £4000.

Book work.

(1) £537 10s. 93d. (2) £3 3s. 1143d. + 3s. 111⁄2d. + 78. 1d. + £1 7s. 9 d. + £3 18s. 43d. = £9 18. 3d. £9 1s. 3d.-98. Od. £8 128. 24d. (£4 10s. + £2 148.) =

(1) 7 hrs. (2) £11 5s.

£4 1s.

[ocr errors]

(1) 36 inches. (2) £6,600,000.
(1) 213 per cent. (2) £13,333 6s. 8d.
(1) £100. (2) £117.

Females.

I. (1) 132,000,000 ft.

(2) 6 cwt. 2 qr. 5 lb. II. (1) £1058 4s. 3d. (2) £7 16s. 1d.

III. (1) 38. 0åd. +8s. 43d. + 8s. 11‡d. + 78. 91⁄2d. + 168. 7 d. +£1 58. 11 d. = £3 10s. 93d.; £5

£3 10s. 9 d. £1 98. 24d. (2) £3 17s. 4d. +£3 138. 4d. + £1 16s. + £5 1s. 9d. + £1 38. 3d. + £10 10s. 6d. + 6d. = £26 28. 8d.; £30 £26 2s. 8d. + £1 11s. 6d. £5 88. 94d.

IV. (1) £244 18. 13d. (2) £1144 28. 4 d.
V. (1) £73 78. 8d. (2) £186 13s. 4d.

VI. (1) 27 yds. (2) 51 men.

VII. (1) The latter, by 6 cwt. 352glb. (2) £7; 55.
VIII. (1) 15s. ; 21; and 1293.

2475

(2) 168 oranges.

IX. (1) 4 yrs. (2) Lost 36 per cent.

S

[blocks in formation]

ALGEBRA.

- x3 ; x2 + 3 x + $; 755.

(1) + 4.

(2) (x − y) (x + y) (x + 2y), or a3 + 2x2yxy2-2y3. (3) pr + r2 + q = 0. (2) x =

(1) x = 2.

=

[blocks in formation]

12. (3) x =9, or 2.

[ocr errors]

MENSURATION.

np

n

IX. (1) 35 yds., 35 yds., 42 yds. (2) 114 sq. ft.

1. 12,481,875.

1882.

ARITHMETIC.

Males.

2. Eldest brother's share, 5 a. 2 r. 14 p. ; each younger brother's share, 3 a. 2 r. 36 p.

3. £784 28. 918d. (4) 811d.; .
369140625; 1 ft. 1.2890625 in.
10 yds. (8) 10 days. (9) £1160.

5.

7.

10.

SECT.

101. (11) 3,8 ft. (12) 12s. 11d. per yard.

250

Females.

I. (1) £9 19s. 0 d. (2) 11 sq. yds. 8 sq. ft. 723 sq. in. to be added; 12 sq. yds. 5 sq. ft. 633 sq. in. to be subtracted; 5 sq. ft. 135 sq. in. to be added.

II. (1) £3,074 14s. 91d. (2) £1 18.

III. (1) £8 16s. 3d. (2) £2 78. 4åd.

IV. (1) £344 10s. 388d. (2) £172 178. 24d.
V. (1) £2,716 178. 10d. (2) Gain, £26 10s.
VI. (1) 28. 1d. (2) 7 days.

VII. (1) 90 ac. 3 r. 33 p. (2) £1,000.

VIII. (1) £16·635. (2) 4s. 9 d.; •047916 of £5.
IX. (1) 4 years. (2) 44s. per quarter.

ALGEBRA.

6. (a+b)* + 2a3b2=a* + b1 + 4 { ab (a + b)2 }

7. 4b (x + y); x − y + 1.

a(+2)

8.

9.

(1)

10.

4

199

469
(a+b)3

[blocks in formation]
[blocks in formation]

13.

£33 68. 8d.

14. A's, £202 3s. 04d.; B's, £1,361 10s. 4.;

C's, £1,503 98. 1023d.

15. £32 58. 8d.

[blocks in formation]

7. (2+1)(+1) (a−1); (x + 3) (x — 4). 8. x2+2x-3.

[blocks in formation]

1. (c) The parts are: 10s., 2s. 6d., 18. 3d., and d.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

5. 60 days.

6. £1 19s. 9d. +10s. 33d. +168. 33d. + 6s. 1d. + £3 5s. 4d.; £1 17s. 4 d.

2s. 10d.

=

7. £502.

8. £134 78. 2 d., £115 3s. 4d., £95 19s. 51⁄2d.

9. 40 days.

10. Each is equal to 13.

11. £32,625 8s. 7 d.

12. 3s. 04d., 3s., 3s. 2 d.

13. Profits per cwt. 12s. 10d. and 11s. 8d. Profits per

cent., 244 and 25.

14. Loss in capital, £141 58.

£1 08. 7 d.

ALGEBRA.

Gain in income,

7. (x+5) (x-2); (x + 1) (x − 1) (No2 −x + 1) (x2 +

[merged small][ocr errors]

ab+be+ ac· - a2 — b2 — c2

(ab) (bc) c-a)

8. 7x-1;

4ab (a2 + b2)

[blocks in formation]

12. Area of square is represented by 9, area of triangle is represented by 20, which is greater than 4. 13. 50 feet.

Butler & Tanner, The Selwood Printing Works, Frome, and London.

1

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »