Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

1879.

ARITHMETIO.

Males, I. (a) 30,880. (b) 9,986,110,000 = nine thousand nine hundred

and eighty-six millions, one hund ed and

ten thousand. (c) 12d. II. (1) £2,811. (2) 84 miles. (3) 148 coins.

(a) £18 10s. (6) £14168. (c) £7 88. III. (1) £563 9s. Ozd. IV. (1) 248,832. (2) 34671, feet of boarding. Or

385 pieces 9 feet long, V. (1) 100,000 lbs. (2) 600. VI. (1) (a) a, (b) 115. (2) VII. (1) (a) ibo, mbo, doo (6) 790. (c) 147:15.

(2) 9225. VIII. (1) £5440. (2) 612. (3) £255 168. 11:274d. IX. (1) (a) 12.6491106. (6) 2.008. (2) 932 8649

· yds.
X. (1) 8 to 1. (2) £29 6s. 8d., £40 16s. 9d., £55.

s.

(6) 24

ALGEBRA.
V. (1) (a) 9a? — 6ab + 24ac + 2bc -- 2462 + 150%.

y4 – 2yaza — 74 + 4ya2 + 4yz? 4ycm?

0:4 — y* — 24 + 4y3+ 4yz: — 6yara. (c) (3x 7y) (3x + 6y).

(a) (a + / - /) (a + + z). VI. (1) (a) (2x — 2) (3x – 12) (23 — 22° — 4x + 4)

6205 — 36x4 + 30x3 + 12022 – 216x + 96.

3x2 – 38
(6)

23 - 10x2 + 31x - 30*
(2) (a) (3x — 2) (2x + 1).
(6)
4xy — 4y5 + 8x’ya — Sxyz

226 —~-y4 æty + yo
(3) 32x2 + 72xy + 162y2 +

72973

4x — 9y VII. (1) 2 = 13. (2) x = vac ab bc + b2b.

(3) (a) x = 72; y 10. (b) a2 - 258 + 1 0. VIII. (1) 147 miles.

(2) 358 yds.

MENSURATION. IX. (1) 66 sq. inches. The sq. inch to the sq. mile.

(2) £15 158.

ARITHMETIC.

Females.
I. 55,555.
II. 35 acres 2 rds. 8 poles 26 sq. yds. 8 sq. feet.
III. £9 5s. 4 d.
IV. £15 78.
V. (1) 11664 planks. (2) 468 shares.
VI. (1) Masons, £897 15s. Labourers, £1197.

(2) 105913 oz. = 882 lbs. 7 oz. (Troy). VII. (1) 23.

(2) 138. VIII. (1) , zis, ats: (b) 7. (c) 44:46.

(2) 45 IX. (1) £997 10s. (2) £24 9s. 5:71722d.

1880. ARITHMETIC.

Males. Sect.

1. (a) 57,957,638. (6) 6758. (c) £180. II. (1) 132,480 gals. (2) 7920 miles. (3) 5,200,000. III. (1) 153118 (2) £9 0s. 10d. IV. (1) 95•99603174.

(2) (a) :069 ; :069; •069 ; •06; .06.

(b) 067207753+. VI. (1) £2856 14s. 2d. (2) £4360 5s. d. VII. (1) (a) 25 hrs. (6) 70,400 gals. ; 13,200 gals.

(2) £94. VIII. (1) (a) 512 in., or 14 yds. 8 in. (6) 886-8 in., or

24 yds. 1 ft. 10:6 in. (2) (a) £53 58. 9d. (6) 16:134 + sq. feet. IX. (1) £473 18. 4:6959375d. (2) £1250 108. in the 33 per cents.; £1749 103.

in the 4. per cents.

X. (1) A's share, £1581; B's, £527 ; C's, £421 128.

(2) (a) 211-5. (6) 372-35.

Females.
Sect.
I. (1) £26,610,016 78. 9d.

(2) 17 tons 13 cwt. 2 qrs. 10 lb. 1145 oz.
II. (a) £94 4s. 81d. (6) £6 58. 78d.
III. (1) £6 12s. 6 d. (2) £14 10s. 5d.
IV. (1) £10 28. 7d. (2) £121 38. 2 d.
V. (1) 118. 0173d. (2) £84,100.
VI. 41 yards.
VII. (1) 171 tons 9 cwt. 13 lb. 4 oz.

(2) 219; 2:59375. VIII. (1) (a) 198857142. (6) 2,300. (c) 000049578+.

(2) (a) £32 15s. (6) 41:92. (c) 1250. IX. (1) £5960. (2) 24

per cent.

ALGEBRA.
V. (a) – 4a + 5b.

(6) (46 + 3a) (4b - 3a) (161? + 9a%):

(a + 2b) (a — 26) (4a 96).

(c) a= : Sect. VI. (2) c + a - 6=0.

2ab VII. (1) 21. (2) 8; *. (3) 1+ 13. VIII. (1) Length, 131.23+ yards.

Breadth, 48•77 + yards. (2) A days; B,

days. -P

n - m + p

nin

[ocr errors]

mi

MENSURATION.
IX. (1) 3 acres 3 roods 33:0256 poles.

(2) 50 sq. yds. 3 sq. ft. 64 sq. in.

1881.

ARITHMETIC.

Males. Sect. I. (a) 243,096,525 x 4936=1,199,924,447,400. Hence

this is the least number from which 4936 can be subtracted the required number of

times. (b) See any Tables of Weights and Measures. (c) Five hundred thousand and seven millions,

fifty-nine thousands and ninety-five. II. (1) 1s. 4d. (2) 350,000 sq. links. III. 2850, 2356, 157, , 18:0; 31245907. (2) . IV. (1) 1:44. (2) £4000.

V. Book work. VI. (1) £537 10s. 9 d. (2) £3 3s. 11}d. + 3s. 111d. +

78. 1fd. £1 7s. 9 d. + £3 18s. 4 d.

£9 1s. 3d. £9 1s. 3d. - 98.0 d.=£8 128. 21d. VII. (1) 73 hrs. (2) £11 58. (£4 10s. + £2 148.) =

£4 18.
VIII. (1) 3.6 inches. (2) £6,600,000.
IX. (1) 21; per cent. (2) £13,333 6s. 8d.
X. (1) £100. (2) £11715.

[ocr errors]

Females.
SECT.
I. (1) 132,000,000 ft. (2) 6 cwt. 2

qr.

5 lb. (1) £1058 4s. 3d. (2) £7 16s. 14d. III. (1) 3s. O d. + 8s. 4 d. + 88. 11 d. + 78. 9d. +

168. 7 d. + £1 58. 11 d. = £3 10s. 9 d. ; £5 - £3 10s. 9 d. = £1 98. 24d. (2) £3 178. 4d. + £3 13s. 4d. + £1 16s. + £5 ls. 9d. + £1 38. 3 d. + £10 10s. 6d. + 6d. = £26 28. 8 d.; £30 £26 28. sid. +

£1 11s. 6d. = £5 88. 9 d.
IV. (1) £244 18. 13d. (2) £1144 28. 41d.

V. (1) £73 78. 8d. (2) £186 138. 4d.
VI. (1) 2% yds. (2) 51 men.
VIL. (1) The latter, by 6 cwt. 35781b. (2) £7; •55.
VIII. (1) 158. ; 21: ; and jun. (2) 168 oranges.

IX. (1) 4 yrs. (2) Lost 36 per cent.

[ocr errors]
[ocr errors]

ALGEBRA. v. 1 - 2:8; 2 + 2 + 1; 755. VI. (1) æ + 4. (2) (x - y) (a + y) (x + 2y), or 23 +

2xʻy xy2 – 2y. (3) pr + y2 + 9 = 0. VII. (1) a = 2. (2) a = 14; y = 14. (3) æ = -9, or 2.

пр VIII. (a) 18 yds., 14 yds. (b) a =

m

n

MENSURATION. Sect.

IX. (1) 35 yds., 35 yds., 42 yds. (2) 114 sq ft.

1882.

ARITHMETIC.

Males. 1. 12,481,875. 2. Eldest brother's share, 5 a. 2 r. 14 p. ; each younger

brother's share, 3 a. 2 r. 36 p. 3. £784 28. 926d. (4) 84/d.; a : 5. 369140625 ; 1 ft. 1.2890625 in. 7. 10 yds. (8) 10 days. (9) £1160. 10. 1011. (11) 3,8% ft. (12) 128. 111d. per yard.

Females. Sect. I. (1) £9 198. Ozd. (2) 11 sq.yds. 8 sq. ft. 72} sq. in.

to be added; 12 sq. yds. 5 sq. ft. 63 sq. in. to
be subtracted; 5 sq. ft. 1353 sq. in. to be

added.
II. (1) £3,074 148. 915d. (2) £1 18.
III. (1) £8 168. 3d. (2) £2 78. 4 d.
IV. (1) £344 108. 388d. (2) £172 178. 24d.

V. (1) £2,716 178. 10d. (2) Gain, £26 108.
VI. (1) 28. 12. (2) 7 days.
VII. (1) 90 ac. 3 r. 33 p. (2) £1,000.
VIII. (1) £16.635. (2) 48. 9 d. ; •047916 of £5.

IX. (1) 41 years. (2) 448. per quarter.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »