Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

1879.

ARITHMETIO.

Males. I. (a) 30,880. (6) 9,986,110,000 = nine thousand nine hundred

and eighty-six millions, one hundred and

ten thousand. (c) izd. II. (1) £2,811. (2) 84 miles. (3) 148 coins.

(a) £18 10s. (6) £14168. (c) £7 88. III. (1) £563 9s. 0 d. IV. (1) 248,832. (2) 34671, feet of boarding. Or

3851, pieces 9 feet long; V. (1) 100,000 lbs. (2) 600. VI. (1) (a), (6) 11. (2) VII. (1) (a) bo, , doo (b) 790. (c) 147:15.

(2) 9225. VIII. (1) £5440. (2) 612. (3) £255 16s. 11.274d. IX. (1) (a) 126491106. (6) 2:008. (2) 932 8649

s. yds. X. (1) 8 to 1. (2) £29 6s. 8d., £40 16s. 9d., £55.

7 9900

[ocr errors]

(6) 24

[ocr errors]

ALGEBRA.
V. (1) (a) 9a? 6ab + 24ac + 2bc-.2462 + 15c.

Y4 — 2y2r2 — 24 + 4y + 4yz’ — 4y273

24 - y* 74 + 4ysx + 4yz3 — 6y7». (c) (3x -7y) (3x + 6y).

(d) (x + y -Vm) (Væ + y + 7). VI. (1) (a) (2x — 2) (3x – 12) (23 — 22 — 4x + 4)

625 — 36x4 + 30x3 + 120x2 — 216x + 96.

3x2 – 38
(6)

23 - 10x2 + 312 — 30*
(2) (a) (3x − 2) (2x + 1).
(U)

4x*y - 475 + 8x*y* — 8xy3
26 —**y* - *y + ys

72943
(3) 322? + 72xy + 162y2 +

4x — 9y VII. (1) a = 13. (2) a = ab - bc + b2 + b. (3) (u) a =

vac

10. (6) 22 - 2580 + 1 = 0. VIII. (1) 147 miles. (2) 358 yds.

72; Y

MENSURATION. IX. (1) 66 sq. inches. Ijo sq. inch to the sq. mile.

(2) £15 15s.

ARITHMETIC.

Females.
I. 55,555.
II. 35 acres 2 rds. 8 poles 26 sq. ydş. 8 sq. feet.
III. £9 58.4d.
IV. £15 78.

V. (1) 11664 planks. (2) 468 shares.
VI. (1) Masons, £897 15s. Labourers, £1197.

(2) 10591} oz. = 882 lbs. 7 oz. (Troy).
VII. (1) 23. (2) 138.
VIII. (1) , zis, ants. (b) 7. (c) 44:46.

(

25 5 (() .

(2) 455 IX. (1) £997 108. (2) £24 9s. 5-71722d.

1

1880. ARITHMETIC.

Males. Sect.

1. (a) 57,957,638. (b) 6758. (c) £180. II. (1) 132,480 gals. (2) 7920 miles. (3) 5,200,000. III. (1) 153119 (2) £9 (s. 10d. IV. (1) 95-99603174.

(2) (a) .069; 069; 069; 06 ; .08.

TO) 067207753+.
VI. (1) £2856 14s. 2d. (2) £4360 5s. 31d.
VII. (1) (a) 25 hrs. (6) 70,400 gals.; 13,200 gals.

(2) £94. VIII. (1) (a) 512 in., or 14 yds. 8 in. (1) 886-8 in., or

24 yds. 1 ft. 10:6 in. (2) (a) £53 58. 9d. (6) 16:434 + sq. feet. IX. (1) £473 1s. 4:6959375d. (2) £1250 108. in the 3) per cents. ; £1749 103.

the 4 per cents.

X. (1) A's share, £1581; B's, £527; C's, £421 12s.
(2) (a) 211.5. (6) 372-35.

Females.
Sect.
I. (1) £26,610,016 78. 9d.

(2) 17 tons 13 cwt. 2 qrs. 10 lb. 117, oz.
II. (a) £94 48. 8d. (6) £6 58. 74d.
III. (1) £6 128. 6, d. (2) £14 108. 5 d.
IV. (1) £10 28.73. (2) £121 38. 2 d.

V. (1) 118. 0,75d. (2) £84,100.
VI. 41 yards.
VII. (1) 171 tons 9 cwt. 13 lb. 4 oz.

(2) 237; 259375. VIII. (1) (a) '198857142. () 2,300. (c) •000049578+,

(2) (a) £32 158. (6) 41:92. (c) 1250. IX. (1) £5960. (2) 24 per cent.

[ocr errors]

ALGEBRA.
V. (a)

- 4a + 5b.
((46 + 3a) (4b – 3a) (1652 + 9a):

(a + 2b) (a 26) (4a 96).

(c) a= . Sect. VI. (2) 2 + z – 6= 0.

2ab VII. (1) 21. (2) 8; $. (31 + 62

2 VIII. (1) Length, 131-23 + yards.

Breadth, 48-77 + yards. (2) A, days; B,

days. ni - P

- mtp

min

min

MENSURATION.
IX. (1) 3 acres 3 roods 33.0256 poles.

(2) 50 sq. yds. 3 sq. ft. 64 sq. in.

1881.

ARITHMETIO.

Males. Sect. I. (a) 243,096,525 x 4936=1,199,924,447,400. Hence

this is the least number from which 4936 can be subtracted the required number of

times.
(1) See any Tables of Weights and Measures.
(c) Five hundred thousand and seven millions,

fifty-nine thousands and ninety-five.
II. (1) ls. 4d. (2) 350,000 sq. links.
III. (1) 2250, 2185
IV. (1) 1:44. (2) £4000.

V. Book work.
VI. (1) £537 10s. 93d. (2) £3 3s. 11}d. + 3s. 11 d. +

78. 1fd. + £1 78. 9fd. + £3 18s. 4 d. =

£9 1s. 3d. £9 18. 3d. - 9s. O d.=£8 128. 21d. VII. (1) 73 hrs. (2) £11 58. (£4 10s. + £2 14s.) =

£4 1s.
VIII. (1) 3.6 inches. (2) £6,600,000.
IX. (1) 213 per cent. (2) £13,333 6s. 8d.
X. (1) £100. (2) £11738.

2117 2 3 2 5 2090.
2 850285, 28 50: 28 50: 2850 : 324900

415.04. (2)

qr. 5 lb.

Females.
SECT.

I. (1) 132,000,000 ft. (2) 6 cwt. 2
II. (1) £1058 48. 3d. (2) £7 16s. 1 d.
III. (1) 38. 0fd. + 88. 4 d. + 88. 11d. + 78. 91d. +

168. 7 d. + £1 58. 11 d. = £3 10s. 9 d.; £5

£3 10s. 9 d. = £1 9s. 2 d. (2) £3 178. 4d. + £3 138. 4d. + £1 16s. + £5 ls. 9d. + £1 38. 3 d. + £10 10s. 6d. + 6d. = £26 28. 8 d.; £30 £26 28. 8 d. +

£1 11s, 6d. = £5 88. 91d.
IV. (1) £244 ls. 13d. (2) £1144 28. 4 d.

V. (1) £73 78. 8d. (2) £186 13s. 4d.
VI. (1) 25 yds. (2) 51 men.
VII. (1) The latter, by 6 cwt. 35781b. (2) £7; •55.
VIII. (1) 158. ; 21; ; and 1991. (2) 168 oranges.
IX. (1) 4 yrs. (2) Lost 36 per cent.

s

1 2 2

ALGEBRA.

V. 1 - 28; a2 + x + 1; 755.

; VI. (1) x + 4. (2) (x - y) (x + y) (ac + 2y), or 23 +

2x2y ayo 2y'. (3) pr + y2 + q = 0. VII. (1) x = ) 2. (2) x = 14. (3) a

9, or 2.

пр VIII. (a) 18 yds., 14 yds. (6) <=

ba;

[ocr errors]

m

n

MENSURATION. Sect.

IX. (1) 35 yds., 35 yds., 42 yds. (2) 114 sq ft.

1882.

ܪ.

ARITHMETIC.

Males. 1. 12,481,875. 2. Eldest brother's share, 5 a. 2 r. 14 p. ; each younger

brother's share, 3 a. 2 r. 36 p. 3. £784 28. 9.28d. (4) 81id. ; . 5. •369140625 ; 1 ft. 1-2890625'in. 7. 10 yds. (8) 10 days. (9) £1160. 10. 1014. (11) 3.8 ft. (12) 128. 11 d. per yard.

20

12

250

Females. Sect. I. (1) £9 198.0d. (2) 11 sq. yds. 8 sq. ft. 72 sq. in.

to be added; 12 sq. yds. 5 sq. ft. 63sq. in. to
be subtracted; 5 sq. ft. 1353 sg. in. to be

added.
II. (1) £3,074 14s. 9ad. (2) £1 18.
III. (1) £8 168. 3d. (2) £2 78. 4 d.
IV. (1) £344 108. 388d. (2) £172 178. 24d.

V. (1) £2,716 178. 10d. (2) Gain, £26 108.
VI. (1) 28. 1%5d. (2) 7 days.
VII. (1) 90 ac. 3 r. 33 p. (2) £1,000.
VIII. (1) £16.635. (2) 48. 92d. ; •047916 of £5.

IX. (1) 4} years. (2) 448. per quarter.

167

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »