Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Rec. Apr. 9, 1897

[blocks in formation]

ERRATA.

Page 1206, in syllabus, for “the court” read “the Code." Page 1539, in syllabus, for “ Archinard” read “ Archibold." Page 52, in syllabus, for “46 An. 418” read “46 An. 409."

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »