Αναζήτηση στο βιβλίο

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 27 - If two triangles have two angles of the one equal to two angles of the other, each to each, and one side equal to one side, viz. either the sides adjacent to the equal...
Σελίδα 98 - A circle is a plane figure contained by one line, which is called the circumference, and is such that all straight lines drawn from a certain point within the figure to the circumference, are equal to one another.
Σελίδα 56 - ... is equal to twice as many right angles as the polygon
Σελίδα 35 - Any two sides of a triangle are together greater than the third side.
Σελίδα 26 - The straight lines drawn from the extremities of the base of an isosceles triangle to the middle points of the opposite sides are equal to one another.
Σελίδα 37 - Of all the straight lines that can be drawn to a given straight line from a given point outside it, the perpendicular is the shortest.
Σελίδα 70 - A diameter of a circle is a straight line drawn through the centre, and terminated both ways by the circumference.
Σελίδα 110 - Iff a straight line be divided into any two parts, four times the rectangle contained by the whole line, and one of the parts, together with the square of the other part, is equal to the square of the straight line which is made up of the whole and that part.
Σελίδα 31 - Any two angles of a triangle are together less than two right angles.
Σελίδα 115 - In a right.angled triangle, the square on the hypotenuse is equal to the sum of the squares on the sides containing the right angle . . . . 130 Applications of Pythagoras' theorem . . . . 132 THEOREM 6.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας