Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

MATERIALS.-Gold Thread; small Gold and Black Beads.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[graphic][subsumed][merged small]
[graphic]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »