Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][ocr errors][graphic][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

: FRANKLIN: IRVING: BRYANT: WEBSTER: EVERETT

LONGFELLOW: HAWTHORNE: WHITTIER
EMERSON: HOLMES: LOWELL: POE
HENRY: WIRT: JOHNSON
TIMROD: LANIER

TABB

[merged small][graphic][subsumed][merged small][subsumed]

BOSTON, NEW YORK, AND CHICAGO
HOUGHTON, MIFFLIN AND COMPANY

Che Riverside Press, Cambridge

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »