Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

28. Servorum in dominos fides

83
29. Onines omniuri caritates patria complectitur 84
30. Dulce et decorum est pro patriâ mori

85
31. Deciorum pro patriâ devotiones

87
32. Divitiæ in patriam impensæ.

88
33. Inimicitiæ publicæ utilitatis causâ depositæ 89
31. Patriæ irasci nefas est

90
33. Fundamentum est omnium virtutum pietas in pa-
rentes.

91
36. Parentes à liberis periculo liberati

93
37. Pietas liberorum in matres

95
38. Parricidium scelerum omnium maximum est 97
39. Nihil dulcios hominum generi, quàm liberi

99.
40. Liberi patriæ causâ bene instituendi

100
41. Maxima debetur puero reverentia

101
42. Salubriter instituti plurimum prodest in reliquam
vitam

ib.
43. Veterum Romanorum in educandis pueris disci-
plina

104
44. Publicæ utilitati plurimùm prosunt qui juventu-
tem erudiunt

106
45. Et prcæeptores et studio amet adolescens

107
46. Sit gratus erga Magistrum discipulus

108
47. Præceptor nec habeat vitia, nec ferat

111
48. Parentum adversus filios severitas

114
49. Parentum amor in liberos

117
50. Sua sunt conjugibus munia assignata à naturâ 118
51. Maritorum amor in uxores

119
52. Uxorum constans amor in maritos

120
53. Conjugis delectus ex moribus fiat

121
54. Magna sit inter fratres concordia et benevolentia 123
55. Nisi in bonis amicitia esse non potest

127
56. Amicitia sublatâ, omnis est è vita sublata jucun-
ditas

128

57. In eligendis amicis cautio est adhibenda

129
58. Amicus amicum non minus diligat, quàm semet
ipsum

130
59. Amicitiâ unus fit ex pluribus

131
60. Amico omnia credenda

132
61. Res turpes amicum non rogemus, non faciamus
rogati

ib.
62. Veritas et fides in amicitia retineantur

133
63. Omnia possidentibus sæpe amicus deest

136
64. Veros amicos reparare difficile est

137
65.. Amici thesauri regum sunt

138
66. Amicus certus in re incerta cernitur

139
67. Vulgare est nomen amici, sed rara est fides 140
68. Nihil est naturæ hominis accomodatius benefi-
centia

141
69. Multas cautiones habeat beneficentia

143
70. Beneficia alia alios decent

145
71. Beneficia quædam palam danda, quædam clam ib.
72. Tardè benefacere, nolle est

146
73. Quas dederis, solas semper habebis, opes

147
74. Non quid detur refert, sed qua mente

148
75. Sint gratuita Deorum exemplo beneficia

149
76. Nullum officium referendå gratiâ magis necessa-
rium est

150
177. Officia etiam feræ sentiunt

102
18. Ingratus animus omnium odio damnatus

153
79. Quos experimur ingratos, ipsi facimus

156
so. Ingratos æquo animo feranius

457

PARS ALTERA.

LIBER QUARTUS.

De Fortitudine.
Cap.

Page.
1. Animi fortitudo duplex

158
2. Bellicæ fortitudinis exempla

ib.
3. Fortitudo domestica non est inferior militari 163
4. Imperare sibi, maximum imperium est

166
5. Vitiorum irritamenta sunt fugienda

168
6. Angasti animi est amare divitias, magni contemnere 169
7. Quod satis est cui eontingit, nihil amplius optet 170
8. Optimus quisque Græcorum pauperrimus

172
9. Parvo contentus sapiens, paupertatem pon timet 175
10. Divitiæ atque otium pestes virtutis

176
11. Verba bona virtus et doctrina

177
12. Cavenda est gloriæ cupiditas, neque imperia ex-
petenda

178
13. Hoc est regnare cum possis

181
14. Gloriæ et famæ jactura facienda est publicæ
utilitatis causa.

183
15. Mortem ac dolorem contemnere fortis animi est 184
16. Non quàm diu, sed quam bene, vixeris, refert. 185
17. Mortem æquo animo operit qui bene vixit 187
18. Tollatur fortuna discrimen in morte

190
19. Viro forti fortiter ferendus est dolor

191
20. Dolorem ferri fortiter posse, multorum exempla
docent

192
21. Quæ dura sunt, fiunt leviora patientia

195
22. Aliorum respice incommoda, ut mitius feras tua 196
23. Ira furor brevis est
24. Nihil minus, quàm irasci, punientem decet 198
25. Ne inimicis quidem irascendum

200

197

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »