Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Κ Ε Υ

TO

SCHOOL CLASS BOOK

OF ARITHMETIC.

PART III.

Cambridge: PRINTBD BY C. J. CLAY, M. A.

AT THE UNIVERSITY PRESS.

KEY

ΤΟ

SCHOOL CLASS BOOK

OF

ARITHMETIC.

PART III.

BY

BARNARD SMITH, M.A.

RECTOR OF GLASTON, RUTLAND, LATE FELLOW AND SENIOR

BURSAR OF ST PETER'S COLLEGE, CAMBRIDGE.

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

19.= £d. | 617 = value at ld. each. 12 15443

d. 12s. 10d.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »