Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Behold, I stand at the door, and knock: if any man hear my voice, and open the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me.—Christ.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »