Εικόνες σελίδας
PDF

leveral appropriations herein-before made, shall be paid and discharged out of the surplus of revenue and income beyond the appropriations heretofore charged thereon, to the end of the present year.

JONATHAN DAYTON, Speaker of

the House of Representatives. WILLIAM BINGHAM, President of

the Senate pro tempore. APPROVED, March third, 1797 :

Go: WASHINGTON,

President of the United States.

CHAPTER LXXII.

An AEt to suspend, in Part, the Act, intituled, ." An Axt to alter and amend the Act, inti

tuled, An Act laying certain Duties upon Snuff and refined Sugar," and to grant Relief in certain Cases arising under the said Act. .

Sec. 1. D E it enacted by the Senate and House

D of Representatives of the United States of America, in Congress assembled, That so much of the act, intituled, 6 An act to

alter and amend the act, intituled, “ An act Act laying duty ons laying certain duties upon snuff and refined snuff re

sugar," as respects the duties therein laid upon mills and implements employed in the manufacture of snuff, and the drawbacks therein allowed, upon the exportation of snuff manufactured within the United States, be fufpen,

pealed.

[subsumed][ocr errors]

JONATHAN DAYTON, Speaker of

the House of Representatives. WILLIAM BINGHAM, President of

the Senate pro tempore. APPROVED, March third, 1797: GEORGE WASHINGTON,

President of the United States.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »