Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

SECTION II.

1. The bad reader,

2. Respect due to old age,

3. Piety to God recommended to the young, Blair,

ib.

4. Modesty and decility,
5. Sincerity,

ib.

ib.

ib.

6. Benevolence and humanity,
7. Industry, and application,
8. Proper employment of time,
9. The true patriot,

ib.

10. On contentment,

11. Needlework recommended to the Ladies, ib.

12. On pride,

Guardian.

13. Journal of the life of Alexander Severus,
14. Character of Julius Cesar,

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

ib.

Aukin,

[ocr errors]

-

90

ib.

91

92

93

94

119

ib.

120

121

123

126

[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »