Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

PROFESSOR OF NATURAL PHILOSOPHY AND ASTRONOMY IN YALE COLLEGE,

AND AUTHOR OF A COURSE OF MATHEMATICS."

REVISED EDITION, WITH APPENDIX.

NEW YORK:

HARPER & BROTHERS, PUBLISHERS,

FRANKLIN SQUARE.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »