Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

FOR J. BUCKLAND, J. RIVING TON AND SONS, T. PAYNE AND

SONS, L. DAVIS, B.WHITE AND SON, T. LONGMAN, B. LAW,
J.DODSL EY, H. BALDWIN, J. ROBSON, C. DILLY, T. CADELL,
J. NICHOLS, J. JOHNSO , G. G. J. AND J. ROSINSON,
R. BALDWIN, H, L. GARDNER, P. ELMSLY, T. EVANS,
G. NICOL, LEIGH AND SOTHEBY, J. BEW, N. CONANT,
J. MURRAY, J.SEWELL, W.GOLDSMITH, W.RICHARDSON,
T. VERNOR, W. LOWNDES, W. BENT, W.OTRIDGE, T. AND
J. EGER TON, S. HAYES, R. FAULDER, J. EDWARDS, G. AND
T.WILKIE, W.NICOLL, OGILVY AND SPEARE, SCATCHERD
AND WHITAKER, W. Fox, CoSTALKER, E. NEWBERY. 1790.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »