Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]

THE

PLAYS

OF

WILLIAM SHAKESPEARE.

VOLUME the SEVENTH,

CONTAINING,

The LIFE and DEATH of RICHARD the
THIRD.

The LIFE of KING HENRY the EIGHTH.
The LIFE and DEATH of KING LEAR.

TONS

BIBLIO

LUZERN

DUBLIN

Printed for A. LEATHLEY, C. WYNNE, P. WILSON,
J. Ex SHAW, H. SAUNDERS, J. POTTS, S. WATSON,
J. MITCHELL, and J. WILLIAMS

MDCCLXVI

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][subsumed]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »