Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]

THE

PLAYS

O F

WILLIAM SHAKESPEARE.

VOLUME the SEVENTH,

CONTAINING,

The LIFE and DEATH of RICHARD the
THIRD.

The LIFE of KING HENRY the EIGHTH
The LIFE and DEATH of KING LEAR.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Printed for A. LEATHLEY, C. WYNNE, P. WILSON,
J. Ex SHAW, H. SAUNDERS, J. POTTS, S. WATSON,
J. MITCHELL, and J. WILLIAMS

MDCCLXVE

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][graphic][merged small][subsumed]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »