Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

• DOCTRIN E

OF PREDEST IN AT 10 N

unto LIFE,

Explained and Vindicated :
In Four SERMONS, preach'd to the Church of
CHRIST,meeting in Brattle-Street,and publish'd
at their general Defire : With some additional
Pasages and Quotations..

By WILLIAM COOPER,

One of the PASTORS of said Church.

With a PREFACE by the Senior Pastors of the

Town.

Doctrinam autem hanc de prædestinatione Dei

æterna atque immutabili, esse neque supprimendam omnino, neque in scholis tantum inter doctos explicandam, sed etiam in Pulpitis ad populum prædicandam ; sed robrie, hoc est, juxta ea tantum, quæ de hac in fcripturis revelata sunt ; et prudenter, hoc est, sermone ita attemperato, ut neque ad licentiam, neque ad desperationem adducat, fed ad ædificationem faciat, dico, atque doceo. Zanch

BOSTON: Printed by J. DRAPER, for J. EDWARDS and

H. Foster, in Cornbil. MDCCXL.

[ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[ocr errors]

$300CHE Subject of the following

Treatise is one of the Doctrines

of the Reformation, embrac'd 3 3 and own'd by the Protestant

Oke Churches, when they threw off the Yoke, and renounc'd the Errors of Popery ; and is particularly the Doctrine, not only of the Church of Scotland, but of England and Ireland, as they are by Law established Yet it is embrac'd by us, as íc

was

Yoke, and particular of Scotland

Law

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »