Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

FOR THE M.A. EXAMINATION. 1. TarCYDIDES-I.-IV. 2. Plato--De Republica. 3. PINDAR-Olympic Odes. 4. ESCHYLUS-Agamemnon.

IV.-LATIN.
FOR THE FIRST EXAMINATION IN ARTS.

1871.
1. CESAR-De Bello Gallico, I.
2. CICERO-Pro Cæcina.
3. VIRGIL-Æneid, I.
Ovit-Fasti, I.

1872.

1. CESAR—De Bello Gallico, II.
2. CICERO-Pro Lege Manilia with Pro Archia.
3. VIRGIL- Æneid, II.
4. OviD-Fasti, II. ,

1873.
1. CESAR-De Bello Gallico, III.
2. CICERO-Oratio Philippica, II.
3. VIRGIL-Æneid, III.
4. OVID-Fasti, III.

1874. 1. CESAR-De Bello Gallico, IV. 2. CICERO-Pro Murena. 3. VIRGIL- Æneid, IV. OviD-Fasti, IV.

1875. 1. CESAR-De Bello Gallico, V. 2. CICERO-Orationes in Catilinam, 3. VIRGIL-Æneid, V. 4. OVID- Fasti, V.

FOR THE B.A. EXAMINATION.

1871. 1. Livy-I. 2. CICERO—De Officiis. 3. HORACE-Odes I. with Satires I. 4. Virgil--Georgies I., II.

1872. 1. Livy—II. 2. Cicero--De Natura Deorum. 3. HORACE-Odes II. with Satires II. 4. Virgil-Georgics III., IV.

1873. 1. Livy-III. 2. CICERO- De Officiis. 3. HORACE-Odes III. with Epistle I. 4. VIRGIL-Georgics I., II.

1874. 1. Live-IV. 2. CICERO-De Natura Deorum. 3. HORACE-Odes IV. with Epistles II. 4. Virgil-Georgics III., IV.

1875 1. Live-V. 2. CICERO—De Officiis. 3. Horace-Epodes, Carmen Seculare, with Ars Poetica. 4. VIRGIL-Georgics I., II.

FOR THE M.A. EXAMINATION.

1871. 1. TACITUB— Annales 1.–VI. 2. Cicero-Epistolæ ad Atticum I.-III. 3. PLAUTUS- Trinummus. 4. LUCRETIUS-1.-III.

1872. 1. Tacitus—Annales, XI.-XVI. 2. CICERO- Epistolæ ad Atticum IV.–VI. 3. PLAUTUS--Captivi. 4. LUCRETIUS--IV.-VI.

[ocr errors]

1873 1. TACITUS—Annales, I.–VI. 2 CICEROEpistolæ ad Atticum VII.-IX. 2. PLAUTUS-Miles Gloriosus. 4. LUCRETI US-I.-III.

1874. 1. TACITUS- Annales XI.-XVI. 2. CICERO-Epistolæ ad Atticum X.-XII. 3. PLAUTUS-Menæchuci. 4. LUCRETIUS-IV.-VI.

1875 1. TACITUS-Annales I.-VI. 3. CICERO-Epistolæ ad Atticum XIII.—XVI. 3. PLAUTUS- Aulularia. 4. LUCRETIUS-1.-III.

V.-HEBREW.

FOR THE FIRST EXAMINATION IN ARTS. 1. Genesis-Chapters I.-X. 2. Esther. 3. PSALMS.-I-XXX. 4. JOB-Chapters I.-V.

FOR THE B.A. EXAMINATION, 1. Genesis. 2. Ruth. 3. Psalms.-XXXI.-LXXX. 4. JOB—Chapters VI.-X.

FOR THE M.A. EXAMINATION, 1. Deuteronomy: 2. Daniel-including the Chaldee passages. 3. ISAIAH-Chapters XL.-LXIV. 4. Lamentations of Jeremiah.

VI.-ARABIC. FOR THE FIRST EXAMINATION IN ARTS. ]. Khazánat-ul-Olum. Vol. I. 2. Alf Laila wa Laila. Nights 1- 10. 3. Tazkirat-ul-Hukmá of Alobabaidi. 4. Poem of Amrulkeis in the Muallakát.

FOR THE B.A. EXAMINATION. 1. Makámát-ul-Hariri. First Ten Assemblies. 2. Alf Laila wa Laila. Nights 11-40. 3. Sharistáni. First 50 pages. (London Edition.) (Vol. II.] 4. Poem of Zoheir in the Muallakát; and Khazánat-ul-Olum.

FOR THE M.A. EXAMINATION. 1. Makámát-ul-Hariri. From 11th to 20th Assembly. 2. Alf Laila wa Laila. Nights 41–100. 3. Akhwanat-ul-Safá. 4. Poem of Labid in the Muallakát.

VII.-PERSIAN. FOR THE FIRST EXAMINATION IN ARTS. 1. Sháh Námah. From the beginning to the death of Eraj,

104 pages. (Government Edition.) 2. Sáadi-Gulistán. Book II. 3. Diwani Háfiz. pp. 1–30. (Government Edition.) 4. Hátim Tai. First Two Adventures,

FOR THE B.A. EXAMINATION. 1. Sháh Námah. From the death of Eraj to the birth of

Rustam, pp. 105–250. (Government

Edition.) 2. Anwar Suhaili. First two Chapters. 3. Diwáni Hafiz. pp. 31–100. (Government Edition.) 4. Farishta. History of the Emperor Báber.

FOR THE M.A. EXAMINATION. 1. Sháh Námah. From Rustam's birth to his arrival at

Hamawaran, pp. 250—500. (Govern

ment Edition.) 2. Bahár-i-Dánish. From the arrival of the Prince Jahan

dár Sháh at the city of Baharáwar Bánu until his return to his own

country. 3. Akhlak Jaláli. Part I., 100 pages. (Calcutta Edition.) 4. Sikandar Námah. From the beginning to the battle fought

by Pilangar, Prince of Abyssinia.

PERIODS OF HISTORY FOR A CYCLE

OF FIVE YEARS.

FOR THE FIRST EXAMINATION IN ARTS.

1871. 1. Rome-To the death of Pyrrhus. 2. England - The Conquest to Richard I. (1066–1199.)

1872. 1. Greece—To 431 B.c. 2. England - John to Richard II. (1199—1399.)

1873. 1. Punic Wars. 2 England-Henry IV. to Richard III. (1399–1485.)

1874. 1. Peloponnesian War. 2. England-Henry VII. to Edward VI. (1485—1553.)

1875. 1. Rome– From the death of Hannibal to the death of Antony, 2. England--Mary and Elizabeth. (1553-1603.)

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »