Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

TREATISE

UPON

CHRISTIAN

PERFECTION.

5j William L A W, A. M.

Not as though I bad already attained, either
were already perfect. Phil. iii. 12.

[graphic]

LONDON,

Printed for William and John Innys, at
the West-End ot St. Paul's. 1726.

[ocr errors]
[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »