Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

oz. 7 pwt. 18 gr.; 4.93 43 29 8 gr.; 5. 212 rd.; 6. 101 sq. rd. 18 sq. yd. 1 sq. ft. 50.4 sq. in.; 7. 2 qt. 1 pt. 3.84 gi.; 8. 3 pk. 7 qt. 1.04 pt.; 9. 42′ 54/7.

Page 137.-Ex. 2. 10 cwt. 13 lb. 1 oz.; 3. 2 lb. 2 oz. 15 pwt. 5 gr.; 4. 3 mi. 26 rd. 5 yd.; 5. 17 cd. 104 cu. ft.; 6. 12 A. 21 sq. rd. 19 sq. yd. 5 sq. ft. 108 sq. in.; 7. 48 A. 80 sq. rd.; 8. 15 gal. 2 qt. 1 gi.; 9.992 bu. 1 pk. 4 qt. 1.69+ pt.; 10. 11 gal.; 11. 5 gal. 1 qt. 13 pt.; 12. 1 Cong. 30. 2 f3 21m; 13. Î da. 4 hr. 26 min. 56 sec.; 14. 9 S. 13° 25′; 15, £26 s. 6 d. 3 far.; 16. 4 lb. 9 oz. 2 pwt. 4 gr.; 17. £1 5 s. 2 d.; T. 18 cwt. 55 lb. 2 oz.; 19. 3 mi. 92 rd. 1 yd. 10 in.

18.3

Page 138.—Ex. 20. 8 mi. 165 rd. 3 yd. 2 ft. 2.64 in.; 21. 3 cd. 93 cu. ft. 429 cu. in.; 22. 250 gal.; 23. 3387 bu. 3 pk. 2.4+ qt.; 24. 24° 24; 25. 7 A. 38 P. 23 sq. yd. 5 sq. ft. 72 sq. in.; 26. 63 ch. 3 li.; 27. 4 mi. 63 rd. 6 in.; 28. £13 12 s. 11 d.; 29. 4 da. 18 hr. 16 min. 45 sec.; 30. 2592 score; 31. 18 cu. yd. 24 cu. ft. 766 cu. in.-2.5; 11.

68

3.181; 4.198; 5.3; 6.11; 7.1; 8. 121; 9.8;
432; 12.61.
720; 13. 4.

29

10. 61

168;

Page 139.-Ex. 2. .953125 bu; 3..6465 wk.; .0130208 mi.; 6. .381955 + A.; 7. .58 yd.; 8. £14.8625; 10. .2325 ton; 11. .48125 A.; 12. .855 lb.2. $42; 3. $6.72; 4. 284 da.

7. $435.60; 8.

Page 140.-Ex. 5. $102.40; 6. 31,622,400 sec.; 12672; 9. $157.50; 10. 6225 mi.; 11. 9142% lb.; 12. $209.64 13. $45.8212; 14. $36; 15. 2 bu. 7 qt., 30 boxes; 16. 188,133,788,160,000 mi.; 17. 422550 reams; 18.91 kegs.

4. .1801 S.; 5. .11875 ton; 9. -1. $47.04;

Page 141.-Ex. 19. 47 A.; 20. 14 wk. 3 da. 9 hr. 20 min.; 21. $2282.75; 22. 90 lots; 23. $1.083; 24. 15,076,800 sec.; 25. 1.4 gr.; 26. 50 E.; 27. 208 reams; 28. 3 wk.; 29. 6 oz.; 30. 1672 steps; 31. 20 min. past 1 o'clock, A. M., Feb. 26, 1895.

Page 142.-Ex. 3. 247 mi. 245 rd. 2 yd. 1 ft.; 4. 429 A. 72 P. 17 sq. yd. 4 sq ft. 72 sq. in.

Page 143.-Ex. 5. 225 mi. 276 rd. 8 in.; 6. 115 lb. 3 oz. 9 pwt. 4 gr. −2. 33° 6′ 54′; 3. 17 mi. 279 rd. 4 yd. 2 ft. 5 in.; 4. 17 A. 129 P. 25 sq. vd. 1 sq. ft. 28 sq. in.; 5. 13 gal. 1 qt. 1 pt. 2 gi.

Page 144.-Ex. 3. 84 yr. 3 mo. 11 da.; 4. 3 yr. 11 mo. 28 da.; 5. 63 yr. 2 mo. 26 da.; 6. 56 yr. 2 mo. 3 da.; 7. 49 yr. 10 mo.; 8.228 da.; 9. 235 da.; 10. 146 da.; 11. 183 da.; 12. 883 da.; 13. 2545 da.; 14. 3812 da.

305°

5′; 4.9 T. 3 cwt. -2. 13 lb. 1 oz. 9 pwt. 5. £25 2 s. 8 d.

Page 145.-Ex. 2. 128 da. 4 min.; 3. 86 lb. 4 oz.; 5. 215 gal. 1 qt.; 6. £301 10 s. 5 gr.; 3. 15° 42′ min. 131; 4. 84 A. 36 P.; Page 146.-Ex. 7. 41; 8. 81; 9. 5 kegs. Page 147.-Ex. 3. 70°; 4. 25°; 5. 30°; 6. 100° 40'; 7. 101° 1/ 10; 8. 24° 49′ 50; 9. 76° 23′ 22′′; 10. 51° 18′ 51′′; 11. 120° 34' 16; 12. 108° 4' 7".

Page 149.-Ex. 3. 5 hr. 5 min. 337 sec.; 4. 53 min. 17 sec.; 5. 5 hr. 37 min. 52 sec.; 6.7 hr. 56 min. 30% sec.; 7. 9 hr. 17 min. 337 sec. A. M., same day.

9. 77° 35'; 10. 121° 28' E.; 14. 16. 8 hr. 1 min. 40 18. May 4, 2 hr. 14 2. £29 10 s. 11 d.;

13.

Page 150.-Ex. 8. 2 hr. 46 min. 40 sec. P. M.; 108° 53'; 11. 65° 32′ 10; 12. 130° 1' 27//; 9/5/ W.; 15. Set back 5 hr. 17 min. 57 sec.; sec. P. M.; 17. Set ahead 6 hr. 50 min. 49 sec.; min. 36 sec. P. M.-1. 41 cwt. 25 lb. 1 oz.; 3. 235 da.

Page 151.-Ex. 4. $61.88; 5. 4 mi. 6 rd. 2 yd. 1 ft. 4.76 in.; 6. £31 16 s. 7 d.; 7. 3,982,417.92 cu. in.; 8. 15 mirrors; 9. 2 hr. 48 min. 57 sec.; 10. 108° 33′ 41; 11. 207 da.; 12. $2452.50; 13. $16.914; 14. 2225.22 ft.; 15. $45.15; 16. 14 min. 31 sec.; 17. 16 times; 18. 1st west, 18° 45 min.; 2d east, 53°; 19. ; 20. East, 26° 15′.

Page 152.-Ex. 21. $148.50; 22. 476341 mi.; 23. 300°; 24. A 171 bu. 3 pk., B 229 bu.; 25. 16 ft., 1535 rails; 26. 332 T. 12 cwt. 80 lb.; 27. £3 16 s. .36 d.; 28. 170.86- marks; 29. 106 lb. 3 oz.; 30. .822+; 31. 152 lb.; 32. 6.957 + oz.; 33. 184 ft.

Page 153.-Ex. 34. 487 da.; 35. 1 hr. 54 min. 8 sec.; 36. $162.40; 37.86.15+ francs; 38. 8.8 times; 39. 43° 22′ 24.5; 40. .45514+ mi.; 41. $37.46+; 42. $50.75; 43. 21 min. 214 sec. past 1 o'clock; 44. 62 mi. 103 rd. 4 yd.; 45. $1.6361; 46. $24.66+.

Page 155.-Ex. 1. 600 sq. ft.; 2. 88 sq. yd.; 3. 9600 sq. rd.; 4. 180 A.; 5. 12 A.; 6. 24 rd.;~ 7. 233 sq. yd.; 8. 1171 sq. yd.; 9. 15 A. 11. $94.50; 12. $23.463; 13. $32. 2. 80 sq. yd.; 3. 15 A.; 4. 32 rd.; 8. 9 sq. yd.; 9. A. Page 158.-Ex. 1. 31.416 in.; 2. 62.832 in.; 3. 97.3896 ft.; 4. 314.16 rd.; 5. 3.183 ft.; 6. 12.732 in.; 7. 25.464 rd.; 8. 63.66 ch.; 9. 314.16 sq. in.; 10. 1256.64 sq. ft.; 11. 795.75 sq. rd.; 12. 1017.8784 sq. ft.; 13. 1256.64 sq. ft.; 14. 9.4248 ft.; 15. 1520.5344 sq. ft.; 16. 23.26+ sq. rd.; 17. 2010.624 A.; 18. 62.832 rd.; 19. 10 mi. 132 rd.

Page 156.—Ex. 10. 66 ch.; Page 157.-Ex. 1. 350 sq. in.; 5. 60 ft.; 6. 630 A.; 7. 45 sq. ft.;

Page 159.-Ex. 1. $463; 2. $266; 3. $311.04; 4. $259.20; 5. $23.04; 6. $86.25; 7. $12.10.

Page 160.-Ex. 8. $302.40; 9. $12.25; 10. Matting, $1.4847; 11. $33.07; 12. 233 rolls; 13. $6.023; 14. $10.883; 15. $257.40; 16. 260 yd.

Page 161.-Ex. 1. 192 cu. ft.; 2. 176 cu. yd.; 3. 614 cu. ft.; 4. 48000 cu. ft., 1500 T.

Page 162.-Ex. 5. 54 cd.; 6. $393.75; 7. $54843; 8.

$320. Page 163.-Ex. 1. 376.992 sq. ft.; 226.1952 cu. ft.; 3. 1256.64 sq. ft.; 4. 471.24 sq. ft., 589.05 cu. ft.; 5. 30.5568 cu. ft.; 6. 2150.42 cu. in.; 7. $26.18; 8. 13.09 cu. ft.; 9. Cylinder, by 24.588 cu. ft.; 10. Alt. 8 ft., 502.656 sq. ft.

Page 164.-Ex. 1. 128 bu.; 2. 144 bu.; 3. 3072 bu.; 4. 3072 bu.; 5. 96.42+ bu.; 6. 77.14+ bu.; 7. 1446.4+ bu.; 8. 385.7+ bu.; 9. .213+ bu.; 10. 2.56+ bu.

Page 165-Ex. 11. $1.82; 12. 262.38+ bbl.; 13. 1692.0576 gal.; 14. 44.763 bbl.; 15. 699.42+ hhd.; 16. 184.078+ tons; 17. 13.403+ ft.; 18. 21.39+ in.

Page 166.-Ex. 1. 12 ft.; 2. 27 ft.; 3. 20 ft.; 4. 371 ft.; 5. 48

ft.; 6. 12 ft.; 7. 42 ft.; 8. 75 ft.; 9. 30 ft.; 10. 180 ft.; 11. 54 ft.; 12. $8; 13. $24; 14. $105; 15. $60.48; 16. $201.60.

2. 10080 bricks; 3. 22883

5.

Page 168.-Ex. 1. 383 bricks; 4. 46634 bricks; Page 169.--Ex. 6. 311 perches; 7. $288.323.- -1. $5.28; 2. $115.50; 3.$7.33}; 4. $29.93+; 5. 122.87 + sq. yd.; 6. 30 A.; 7.528 rd.; 8. $720; 9. 2921 boards.

Page 170.—Ex. 10. 2855, cu. yd.; 11. 11.91 + ft.; 12.8123 cu. ft.; 13. $96.25; 14. 212,97, lb.; 15. $13.164; 16. 64.45+ bu.; 17. 2 pk. 6 qt. 1.91+ pt.; 18. 4.78+ ft.; 19. $52.27 —; 20. $16.271; 21. 1695.68+ perches; 22. 3 T. 18 cwt. 95,65 lb.; 23. 4.09+ cu. ft.

perches; $1195.32.

Page 171.-Ex. 24. 5177.3568 sq. ft.; 25. 203.712 A.; 26. 70532 bricks; 27. $281.015; 28. M 5 A. 144 P., N 8 A. 136 P.; 29. $6466.80 - ; 30. 8 hr. 7 min. 36 sec. A. M.; 31.9953; 32. 28 ft.; 33. $754.27+; 34. 485.415+ A.; 35. 3.08+ ft.

3

251

3. 1, 1; 4. 10, $; 5. 180, 25; 10. 135, 25; 11. 10, † ; 12. }, -2. 50%, 16%, 75%; 3. 5. 20%, 8%, 111%; 6.

3

Page 173.-Ex. 1. 2%, }; 2. §, 1; 6. 25, 36; 7. 1, 1; 8. 55, 1; 9. 16, 1; 3; 13. 12, 14., ; 15. 200, 400. 331%, 121%, 574%; 4. 25%, 10%, 58%; 61%, 60%, 40%; 7. 30%, 621%, 371%; 8. 663 %, 66%, 66%; 9. %, %; 10.1%, 250%.

81

Page 175.-Ex. 23. 112.5 A.; Page 176.-Ex. 25. 856 bu.; 29. $5.01; 30. $3150; 31. $6300; Page 177.-Ex. 22. $2125; 23. 1680 A.; 24. $2000; 25. $735; 26. $700.

Page 178.-Ex. 27. 55400 men; 28. $4200; 29. $153; 30. $940; 31. $3640; 32. $7500; 33. 12600; 34. $1500.

Page 179.-Ex. 22. 20%; 23.71%; 24.5%; 25. 163%; 26. 41%; 27. 500%; 28.6%; 29.6%.

32. $95.

Page 180.-Ex. 30. 574%; 31. 163%; 1. £85 14 s.; 2. 32 A. 40 P.; 3. 291%; 4. 194; 5. 19387; 6. 23%; 7. 50%; 8. 20%; 9. $2454; 10. $400; 11. $2.70; 12. $20000; 13.

16

41%; 14. $9000.

24. $114.40.

26. $6550; 27. $8400; 28. $3159; 32. $6981.05; 33. $210.

Page 181.-Ex. 15. 88% 16. 6%; 17. $2300; 18. 1331%; 19. $2.59; 20. 40%; 21.50%; 22. $4840; 23. 1331%; 24. $11000; 25. $5.10; 26. 25%; 27. $3} loss.

Page 182.-Ex. 28. 27 yr.; 29. $60000; 30. $3.12 loss. Page 183.-Ex. 4. $91; 5. $7200; 6.31%; 7. $1000; 8. $310.05; 9. $170.73+; 10.3%; 11. $4217.35.

Page 184. - Ex. 12. $3921.56+; 13. $266.01; 14. $6437.50; 15. 92235.29+ lb.; 16. $1720.717; 17. $2812; 18. $439.33-; 19. $6292.84; 20. Entire com. $240, agent's com. $100, paid employer $7760; 21. $1177.75; 22. $96.50.

Page 185.-Ex. 23. 2997.57+ bu.; 24. $2050; 25.2%. Page 186.-Ex. 2. .002}; 3. .001; 4. .0013; 5. .006; 6. $14.60; 7. $196.

Page 187.-Ex. 8. $6580; 9. Ass'd $9125, proceeds $8942.50; 10. .003; 11. $2008.60; 12. .003; 13. $55566; 14. .004; 15. $7250. Page 188.–Ex. 3. $9, $33; 4. $54, $81, $108, $94.50, $121.50; 5. $65; 6. $180; 7. 11%; 8. 9. $12000; 10. 1%; 11. $2551.02+.

$3820;

13. $9045; 14. $1870; 15. $6860;

Page 189.-Ex. 12. $3840; 16. $200; 17. $212; 18. $451.50.

Page 191.-Ex. 12. $84; 13. $115; 14. $207; 15. $313.50; 16 $336; 17. $56.70; 18. $220.13; 19. $851.136; 20. $429.33}; 21. $6495; 22. $8244; 23. $769.063; 24. $1167.60; 25. $44.73; 26. $78.70; 27. $412.66; 28. $240; 29. $110.50; 30. $109.081; 31. $123.75; 32. $138.60; 33. $276.53; 34. $8.88; 35. $13.10. 37. $45.33; 38. $84.32;

Page 192.—Ex. 36. $29.63};

$7.74-.

-2. $90.45; 3. $79.80; 4. $124.80.

39.

Page 193.-Ex. 5. $14.125; 6. $5.488; 7. $17.50; 8. $85.21-; 9. $588; 10. $1636.52; 11. $129.80; 12. $.4048; 13. $3.15; 14. $44.461; 15. $356.93 —; 16. $1119.92-; 17. $660.48+; 18. $3964; 20. $93.16; 21. $884.35; 22. $2.66+; 23. $543.06; 24. $212.061; 25. $75.45-; 26. $141.78-.

Page 194.-Ex. 2. $202.50; 3. $105.60; 4. $231; 5. $284.663; 6. $1118.40; 7. $469.875; 8. $130.325; 9. $821.10; 10. $264. Page 195.-Ex. 2. $45.27+; 3. $136.43; 4. $635.18-; 5. $91.98; 6. $389.11-; 7. $40.94-; 8. $989.82-.

Page 196.—Ex. 2. $480; 3. $42; 4. $1100; 5. $3400; 6. $365; 7. $720; 8. $480; 9. $1702.63+; 10. $215.34-; 11. $1296; 12. $23.75-.

Page 197.-Ex. 2. 7 yr. 8 mo.; 3. 2 yr. 6 mo.; 4. 1 yr. 8 mo.; 5. 4 yr. 5 mo.; 6. 2 yr. 7 mo.; 7. 1 yr. 2 mo. 3 da.; 8. 3 yr. 3 mo. 3 da.; 9. 10 yr. 10 mo. 10 da.; 10. 3 mo. 24 da.; 11. 6 mo. 6 da.; 12. 24 da.; 13. 20 yr., 12 yr., 25 yr.; 14. 331 yr., 284 yr., 361 yr.

Page 198.-Ex. 2.6%; 3.5%; 4.5%; 5.5%; 6.7%; 7. 4.68%; 8.6%; 9. 53 +%; 10. 6%; 11. 6%; 12. 41%; 13. 12%; 14. 31%; 15. 25%, 163 %, 14%; 16. 20%, 6%, 40%.

Page 200.-Ex. 1. $451.80; 2. $242.00; 3. $660.004Page 201.-Ex. 4. $858.05+; 5. $1015; 6. $966.40; 7. $2080.80; 8. $.40.

Page 203.-Ex. 2. $433.363; 3. $748.863; 4. $646.331; 5. $257.431; 6. $244.92; 7. $678.25.

Page 204.-Ex. 2. $220.77-; 3. $562.71+; 4. $1789.61+; 5. $1963.79.

Page 205.-Ex. 6. $1871.52-; 7. $1273.10+.

Page 206.-Ex. 2. $654.30+; 3. $184.0125; 4. $1057.78-; 5. $264.77 6. $1024.79+; 7. $1117.0816.

Page 207.-Ex. 2. $37.08; 3. $63.05; 4. $310.796; 5. $249.728; 6.6.3672%.

Page 209.-Ex. 8. $632.6784; 9. $861.8232; 10. $7189.946; 11, $138.2496; 12. $125.18832; 13. $13.10+; 14. $54.75, $51.60, $57.378, $57.417+.- -2. $494.70.

Page 210.--Ex. 3. $70; 4. $228; 5. $157.50; 6. 321%; 7. 313%; 8. $168; 9. $55; 10. 5%; 11. 50%; 12. 21% loss; 13. $325.584; 14. 75%; 15. 27%; 16. $258.8217.

Page 211.-Ex. 2. $85.72-; 3. $72.13+; 4. $44.67+; 5. $317.65; 6. $19.07

Page 212.-Ex. 7. $57.62+; 8. $168.50-; 9. $3.26+; 10. Cash $13.04+.

Page 213.*—Ex. 2. $2.00; 3. $5.00; 4. $1.41+; 5. $3.12; 6. $12.00; 7. $16.63+; 8. $1249.50; 9. $20; 10. $2352; 11. $5005.21+; 12. $14.58; 13. $1206.16-; 14. $8.10; 15. $3.064; 16. $892.50.

Page 214.—Ex. 2. $2030.45+: 3. $243.04−; 4. $1212.12+; 5. $2666.663; 6. $2828.28+; 7. $1855.67+.

Page 215.-Ex. 8. $1530.61+; 9. $730.96+; 10. $1224.49—; 11. $998.43-; 12. $1997.87+.

Page 217.-Ex. 2. $10175; 3. $109333; 4. $24805; 5. $6007; 6. $11230; 7. $18060; 8. $11750: 9. 50 shares; 10. 125 shares; 11. $130153; 12. 64 shares; 13. 34 shares; 14. 37 shares; 15. 84 shares; 16. 301 shares, value $31605; 17. 1043.

Page 218.-Ex. 18. 1131; 19. 37 shares; 20. 20%; 21. 23%; 22. $1920; 23. Profit $416, com. $16; 25. $320; 26. $288; 27. $6000; 28. $594.

31. $3525; 32. $7810; 33. $3732; 38. 831; 39. 5.31+ %.

Page 219.—Ex. 30. $10971; 34. $28531; 36.5%; 37.5%; Page 220.—Ex. 40. $264; 41. $8925; 42.7% stock, by .04+ %. 43. 150; 44.5%; 45. $34221.- -1. 121%; 2. $24; 3. 40%; 4. $3140.70+; 5. $3831.68+; 6. $69.21; 7. $1873.09+.

Page 221.-Ex. 8. $9600; 9. $98.7111; 10. $33.21-; 11. $86.41; 12. $627.70+; 13. 4 yr. 9 mo. 8+ da.; 14. 51%; 15. $453.70; 16. $16.11+; 17. $165.41+; 18. $238; 19. $599.37+; 20. 853; 21. 8316.

2.6; 3.2; 4. ; 5.4; 6.3; 7.7; 12.1.

14. 111; 15. The latter; 16.; 17. 578;

Page 222.-Ex. 1. 3; 8.; 9.3; 10.; 11. 32; Page 223.-Ex. 13. 4; 18. 64. Page 224.-Ex. 1. 12; 2. 27; 3. 16; 4. 2; 13; 8.6; 9. 33; 10. 4; 11. 192; 12. 18; 13. 313;

5.2; 6. 27; 7. 14. 48; 15. 375.

Page 226.-Ex. 3. $255; 4. 2810 days; 5. $12000; 6. $3039; 7. 680 days; 8. $72; 9. 24 tons; 10. 891 tons;. 11. 56 days; 12. 84 ft.; 13. $516.093; 14. 99 days; 15. $1175.23.

Page 227.—Ex. 16. 32 days; 17. 26 min.; 18. 7019 days; 19. 1120 men; 20. $1360; 21. 44.8 days; 22. 107 days; 23. 1934 days; 24. $800; 25. 2123 days; 26. 110 days; 27. $1.80; 28. 84 ft.; 29. 4 hr. 17 min. sec.

Page 228.-Ex. 2. $2232; 3. Page 229.-Ex. 4. 54 men ; $37; 9. 183 days; 10. 18284 lb.; cows; 14. 60 days.

*For additional answers to examples in Bank Discount, see page 353.

36 rd.

5. $280; 6. 480 mi.; 7. 91 hr.; 8. 11. 7 hr.; 12. 80 days; 13. 150

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »