Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

ALDINE
LANGUAGE METHOD

PART ONE

A Manual for Teachers Using

First Language Book

BY

FRANK E. SPAULDING

SUPERINTENDENT OF SCHOOLS, MINNEAPOLIS, MINN.

AND

CATHERINE T. BRYCE

SUPERVISOR OF PRIMARY SCHOOLS, NEWTON, MASS.

NEWSON & COMPANY

NEW YORK

GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION

MONROEC GUTMAN LIBRARY

[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »