Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

PLANE

AND

SPHERICAL;

WITH THE

CONSTRUCTION and APPLICATION

OF

LOGARITHMS.

By THOMAS SIMPSON, F.R. S.

LONDON:

Printed for J. NOURSE, at the Lamb oppofite to
Catherine-street in the Strand.

MDCCXLVIII.

[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »