Ekklēsiastikos pharos, Τόμος 1

Εξώφυλλο
1908
0 Κριτικές
 

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

αγγλικανική Εκκλησία αί Αλεξανδρείας άλλ άλλά άν άνθρωπος άπό αύτη αύτήν αύτής αύτόν αύτοΰ αύτών βούλγαροι βουλήσεως Γαλλία γάρ Γερμανία δέ δέν δή διά διά τής διότι δμως δπως δσον δτι δύναται νά δύο Έάν έγώ εΐνε έκ τής έκ τοΰ έκ τών Εκκλησία της Ελλάδος Έκκλησίαν Εκκλησιών έλευθερίας Ελλάδος έν γένει έν ταΐς έν τή έν τούτοις έν τφ έν τώ έξ έπ έπί ζήτημα ζητήματος ήδη ήμΐν ήμών ήν ήνε ής ήτις ήτο θά θέσιν Ιεροσολύμων ίν ίνα Ιωάννης Χρυσόστομος κα'ι καθ κατ κλήρου μάλλον μέν μέχρι μόνον οΐτινες ού ούτος πα πάντα παρά πατριάρχης πατριάρχης Γρηγόριος πατριάρχου περι περιπτώσει πρδς πρέπει νά προ πρός Προτεσταντισμός ρωσ Ρωσία σελ σήμερον Συνόδου σχολής σχολών τά ταύτης τδ τδν τήν τής τής Εκκλησίας τής έν τί τινα τό τό όποιον τοιαύτη τόν τόσον τοΰ τούς τοΰτο τούτου τούτων τών έν ύπ ύπδ υπέρ ύπό Φάρος φύλλ χριστιανισμού ών ώς ώστε

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 440 - Παύλος ούτω λέγων, ει δε τις των ιδίων και μάλιστα των οικείων ου προνοεί, την πίστιν ήρνηται, καΐ εστίν απίστου χειρών... Καν ιήν ά'κραν ί|ΐιλοσοφίαν άσκΓ], των δε λοιπών άπολ*) Συνέχεκ* εκ σελ. 12!!. λυμένων αμελής, ούδεμίαν κτήση παρά Θεώ παρρ7]σίαν
Σελίδα 229 - Θεού προσκυνοΰμεν, τους δε μάρτυρας ως μα&ητάς και μιμητάς του κυρίου αγαπώ μεν άξίως έΐ'εκα εύνοιας ανυπερβλήτου της εις τον ίδιον βασιλέα και διδάσκαλον' ων γένοιτο και ημάς κοινωνούς τε και συμμαΰ?]τάς γενέσθαι.
Σελίδα 62 - Ό διαγωνισμός γενήσεται προ επιτροπείας εν χρόνω μη ΰπερβαίνοντι τάς εξ ώρας. 3) Ή επιτροπεία προβάλλει τρία δελτία, εξ ων εις των άγοινιζομένων εξάγει το εν. όπερ ορίζει το θέμα του διαγωνισμού. 4) Ουδείς δύναται να γράψΐ] ολιγότερος των τεσσάρων σελίδων. ·ή 'Εν τη κρίσει ληφΟήσεται...
Σελίδα 104 - Α', σελ. 12-21). ό του λόγου πρόμαχος ένθέοις λόγοις. δ στερρότατος της αληθείας στύλος, . και φανότατος ορθοδοξίας λύχνος, ό λαμπρότατος των αγαθών εργάτης και τερπνότατος των καλών επαινετής δ δογματιστής ακριβής πλανωμένοις, και σωφρονιστής εμμελής χαυνουμένοις. Άλλ...
Σελίδα 104 - Βαβα! τρίπηχυς ή βροτών ζωή λίθος! φευ της ματαιότητος ημών του βίου! Ό γαρ μελισσών της του θεοΰ σοφίας, τ6 ταμεΐον των αγαθών απάντων, ό των χαρίτων άνδριάς όντως μέγας, δ θαυμάσιος Ιωσήφ ώδε, ξένε, πέπτωκε, συγκέκλειστε, κέκρυπται τάφω· μάλλον δ...
Σελίδα 225 - Σμύρναν κατοικούντων ακατάσχετα) ϋνμώ και μεγάλη φωνγι έβόα' «ούτος εστίν ό της Ασίας διδάσκαλος, ό πατήρ των Χριστιανών, 6 των ημετέρων Θεών κα&αιρέτης, ό πολλούς διδάσκων μη ϋνειν μηδέ προσκννεΐν».
Σελίδα 103 - Εκείνος ούτος Ιωσήφ ό πυρίπνους, εν τη δυνάμει των λόγων και δογμάτων εν ταΐς χάρισι των σοφών διδαγμάτων, Εκείνος ούτος ή θεηγόρος βρύσις, 1 Ή ί'.άταξνς ιΟτη τ?(ς λειτουργία; προφανώς τυγχάνβ'.
Σελίδα 84 - Γρηγόριος ό πατριάρχης και Μουζάλων ό μέγας Λογοθέτης σοφίας περιουσία και Γραφών ιερών έκλογαΐς άντεΐχον και τδν σφοδρον εκείνον χειμώνα της παλάμναίας εκείνης άνέστελλον γλώττης (του Βέκκου), τάχ'άν το (ίευδοςκατά της αληθείας ελάμβανε κράτος και της αρετής ή...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας