Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

THE PLAYS

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

VOL. IX.

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

WITH

NOTES,

BY

JOHNSON AND STEEVENS.

VOL. IX.

KING HENRY IV, PART II,

KING HENRY V.

PHILADELPHIA:

PUBLISHED BY J. MORGAN AND T. S. MANNING.

[merged small][merged small][ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »