Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 15 - The number to be divided is called the dividend. The number by which we divide is called the divisor.
Σελίδα 25 - TABLE. 4 gills (gi.) - make - - 1 pint, marked pt. 2 pints ------- 1 quart, - - - qt. 4 quarts ------ 1 gallon, - - - gal. 31£ gallons ------ 1 barrel, - - - bar.
Σελίδα 68 - Multiply the first and second terms together, and divide the product by the third ; the quotient will be the answer in the same denomination as the middle term was reduced into.
Σελίδα 89 - To reduce a mixed number to an improper fraction, — RULE : Multiply the whole number by the denominator of the fraction, to the product add the numerator, and write the result over the denominator.
Σελίδα 63 - Multiply the second and third terms together, and divide their product by the first term; and the quotient will be the answer to the question, in the same denomination you left the second term in, which may be brought into any other denomination required.
Σελίδα 173 - ... and to the remainder bring down the next period for a dividend. 3. Place the double of the root already found, on the left hand of the dividend for a divisor. 4. Seek how often the divisor is contained...
Σελίδα 188 - Sessa requested that he might be allowed one grain of wheat for the first square on the chess board, 2 for the second, 4 for the third, and so on, doubling continually, to 64, the whole number of squares. Now, supposing, a pint to contain 7680 of these grains, and one quarter or 8 bushels to be worth yja 6d, it is required to compute the value of all the corn ? Ans.
Σελίδα 27 - January 31, February 28, March 31, April 30, May 31, June 30, July 31, August 31, September 30, October 31, November 30, December 31.
Σελίδα 89 - To reduce an improper fraction to a whole or mixed number. RULE. Divide the numerator by the denominator, and the quotient will be the whole or mixed number sought.
Σελίδα 145 - DISCOUNT. DISCOUNT is an allowance made for the payment of money before it is due. The present worth of a debt payable at some future time, without interest, is such a sum of money as will, if put at interest for the given time, amount to the debt.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας