Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Exercise XXIV

2. $32000.
14. 567.

26. 2 min. 3. $1375.

15. 4 (last fraction). 27. 8f days. 4. 390. 16. 12884.

29. 30 mi. 5. 144 in. 17. 1110333,

30. 6 hr. 6. $280. 18. 29 ft.

31. 15 weeks. 7. 4 days. 21. 4914 min. past 3 o'clock. 33. 90 leaps. 8. 6 ft. 22. 1313

34. 720 mi. 9. 124 days. 23. 2715

35. 180 ft. II. 5 hr. 24. 1011

and 4311 min. past 5 o'clock. 13. 78, 52, 39. 25. 3214 past 6 P.M.

16 6

Exercise XXV

26. .00045 oz.

28. 87.5 oz. Troy. 30. 14400 shingles. 29. 640 sq. ch.

27. 988 sq. ft.

Exercise XXVI

7. 47 cups.
14. $55.76.

20. $238.00, if breadth 8. $15.739+. 15. ij acre.

is not cut; $220.37, 10. 792. 16. 527040 min.

breadth is cut. II. .177+ days. 17. 2678400 sec. 21. $400.73. 12. 49 sacks. 18. 36925" 22. $1.28. 13. 1760 rails.

19. $295.80.

Exercise XXVII

1. 56 min. 40 sec. 5. 106° 27' 56". 8. 36 min. 12 2.6 hr. 53 min. 35 sec. 6.3 hr. 28 min. 47 sec. sec. past 2 3. 30 min. 7.53° 30' W.

o'clock A.M. 4. 2 hr. 21 min. 50 sec.

Sunday.

Exercise XXVIII

1. 44 min. past 11 A.M. 3. 8 min. past 6 P.M. 4. 94°45' W.

Exercise XXIX

5. 20° R.

1. 50°F., 8°R. 2. 20° C., 16°R.

3. 635°F.
4. 832° R., 1904°F.

Exercise XXX

5. 78654000 mm. 12. 264+ Di. 20. $9.375. 6. 7201.8 Dm.

13 184.8 gal. 24. $1.26+per yd. 7. 40030 mm.

14. 60000 mg. 25. 625 pills. 8. 1500000000 sq. m. 15. 1102.31 lb. 26. 600 Hl. 9. 54 sq. m.

17. 7210 g. 27. 4%. 10. 75000000000 cu. m. 18. 2028.25 lb. 28. $29.918. II. 8040 dl.

Exercise XXXI

5. 80 mi.

9. 10.52 + mi.

II. 169361280 sq. vr.

Exercise XXXII

34. 28 in.

3. 2880.

19. 314.16 sq. ft. 30. 476.4 cu. in. 4. 3 A. 96 sq. rd. 20. 340 sq. ft. 31. 261.8 cu. in. 5. 1.75 A.

21. 992.15 sq. yd. 32. 236.4+ cu. ft. 6. 3888.

22. 32 sq. ft. 33. 5.196+ in. 7. 1080 sq. ft. 23. 12 sq. ft. 9. 1661 ft. 24. 7238.2464 sq. in.; 35. 120 lb. 15. 5.365 A.

57905.9712 cu. in. 36. A, 214, B, 34. 16. 12+ in. 26. 1963.5 sq. ft. 39. 1280 sq. ft. 17. 733.04 sq.yd. 27. 21755.58 sq. ft. 18. $10.00. 28. 18 cu. ft.

40. 48 lb.

[blocks in formation]

Exercise XXXVI

1. $135.

3. $525. 2. $24.40. 4. 5%.

5. $4506.341+. 7. $64.37.
6. $5141.

8. $500.

9. 2%. 10. $53.

Exercise XXXVII

1. 11%. 3. $4480. 5. $567; 14%. 7. 3739.20. 9. $7520. 2. $664.70. 4. $53.50. 6. $2475. 8. $25200. 10. $1600.

Exercise XXXVIII

1. 3%. 2. 11%

3. $116.34. 5. $579. 7. 14%.
4. $209.

6. $513.36. 8. $3400.

9. 35%. 10. $7996.80.

Exercise XXXIX

16. 5%.

I. $17980. 9. $5200.

15. 48 bonds; $8 balance. . 2. $2257.50. 10. $2052. 3. $210. II. $2450. 17. 12%; A's part, $27. 4. $25500. 12. $20.

18. U. S. 44's, 2%. 5. 31% 13. $18550.

19. $5502. 6. $5797.50. 14. 438 shares. 20. $360, decrease. 8. 75.

Exercise XL 6. $2285.0983.

15. $2500.

23. 6%. 7. $6417.80+. 16. $237.31. 24. 12 yr. 6 mo.

17. $10.395.

25. 81%. 9. 4%.

18. $21.653. 26. $4.13. 10. 1 yr. 4 mo. 15 da. 19. $29.2493. 27. $101.767. II. 9 mo.

20. $6.2241. 28. $70.40. 12. $360.

21. Sept. 18. 29. $16.92. 13. $1000.

22. $346.15.

30. 5% 14. $720.

8. 9%

Exercise XLI

10. $4.

4. $99.24 gain. 6. $592.53. 8. $645.24. 5. $1014.20. 7. $1182.663. 9. 9%.

[blocks in formation]

1. $1327.41. 2. $351.53. 3. $917.23. 4. $334.56. 5. $545.91.

Exercise XLV

1. $4321.50. 6. $1992.53. 10. $1953.33. 14. $1002.50. 2. $8358. 7. $2005.01+. II. $582.60.

15. $360. 4. $598.50. 9. $1102.84. 12. 3% premium. 16. $7350.75. 5. $1311.48.

Exercise XLVI

I. $481.395. 2. $1200. 3. $151.20.

4. £200.
5. 320 marks.

7. $4071.07.
8. £1533 6s. 6d. 1 far.

6. 650 francs.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »