Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

These Papers contain easy passages intermixed with others of greater difficulty. The object has been to enable candidates moderately acquainted with the several languages to show sufficient knowledge, and at the same time to afford an opportunity for the display of better acquaintance with them where it has been acquired.

Τῷ δὲ Δημοσθένει τοιόνδε τι εἱ Μεσσήνιοι παρῄνουν, ὅπερ καὶ τὸ πρῶτον· αναδιδάσκοντες αὐτὸν τῶν Αἰτωλῶν ὡς εἴη ῥᾳδία ἡ αἵρεσις, ἰέναι ἐκέλευον ὅτι τάχιστα ἐπὶ τὰς κώμας, καὶ μὴ μένειν ἕως ἂν ξύμπαντες ἀθροισθέντες ἀντιτάξωνται, τὴν δ ̓ ἐν ποσὶν ἀεὶ πειρᾶσθαι αἱρεῖν. ὁ δὲ τούτοις τε πεισθεὶς καὶ τῇ τύχῃ ἐλπίσας, ὅτι οὐδὲν αὐτῷ ἐναντιοῦτο, τοὺς Λοκροὺς οὐκ ἀναμείνας οὕς αὐτῷ ἔδει προσβοηθῆσαι (ψιλῶν γὰρ ἀκοντιστῶν ἐνδεὴς ἦν μάλιστα) ἐχώρει ἐπὶ Αἰγιτίου, καὶ κατὰ κράτος αἱρεῖ ἐπιών. ὑπέφευγον γὰρ οἱ ἄνθρωποι, καὶ ἐκάθηντο ἐπὶ τὼν λόφων τῶν ὑπὲρ τῆς πόλεως· ἦν γὰρ ἐφ ̓ ὑψηλῶν χωρίων, ἀπέχουσα τῆς θαλάσσης ὀγδοήκοντα σταδίους μάλιστα. οἱ δὲ Αἰτωλοὶ (βεβοηθηκότες γὰρ ἤδη ἦσαν ἐπὶ τὸ Αἰγίτιον) προσέβαλλον τοῖς ̓Αθηναίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις καταθέοντες ἀπὸ τῶν λόφων ἄλλοι ἄλλοθεν, καὶ ἐσηκόντιζον, καί ὅτε μὲν ἐπίοι τὸ τῶν ̓Αθηναίων στρατόπεδον, ὑπεχώρουν, ἀναχωροῦσι δὲ ἐπέκειντο· καὶ ἦν ἐπὶ πολὺ τοιαύτη ἡ μάχη, διώξεις τε καὶ ὑπαγωγαὶ, ἐν οἷς ἀμφοτέροις ἥσσους ἦσαν οἱ ̓Αθηνᾶιοι.

Μέχρι μὲν οὖν οἱ τοξόται εῖχόν τε τὰ βέλη αὐτοῖς καὶ οἷοί τε ἦσαν χρῆσθαι, οἱ δὲ ἀντεῖχον· τοξευόμενοι γὰρ οἱ Αἰτωλοὶ, ἄνθρωποι ψιλοὶ, ἀνεστέλλοντο ἐπειδὴ δὲ τοῦ τε τοξάρχου ἀποθανόντος οὗτοι διεσκεδάσθησαν, καί αὐτοὶ ἐκεκμήκεσαν ἐπὶ πολὺ τῷ αὐτῷ πόνῳ ξυνεχόμενοι, οἵ τε Αἰτωλοὶ ἐνέκειντο καὶ ἐσηκόντιζον, οὕτω δή τραπόμενοι ἔφευγον, καὶ ἐσπίπτοντες ἔς τε χαράδρας ἀνεκβάτους καὶ χωρία ὧν οὐκ ἦσαν ἔμπειροι διεφθείροντο· καὶ γὰς ὁ ἡγεμὼν αὐτοῖς τῶν ὁδῶν, Χρόμων ὁ Μεσσήνιος, ἐτύγχανε τεθνηκώς.—Thucydides.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

These Papers contain easy passages intermixed with others of greater difficulty. The object has been to enable candidates moderately acquainted with the several languages to show sufficient knowledge, and at the same time to afford an opportunity for the display of better acquaintance with them where it has been acquired.

Passages given to be translated into Greek.

Translation into Greek is not prescribed for any office, but is introduced in those competitive examinations of which Greek forms a part.

The chief reason that induced me to enter upon this subject is the observation I have made, of the many fallacies and circumventions in the world, especially in servants towards their masters; and I have always found that proud and stately princes who will hear but few are more liable to be imposed on, than those who are open and accessible but of all the princes that I ever had the honour to know, the wisest and most dexterous to extricate himself out of any danger or difficulties in time of adversity was our king [Louis XI.J. He was the humblest in his conversation and habit, and the most painful and indefatigable to win over any man to his side, that he thought capable of doing him either much mischief or good: though he was often refused, he would never give over a man that he once undertook, but still pressed and continued his insinuations, promising him largely, and presenting him with such sums and pensions as he knew would satisfy his ambition; and for such as he had discarded in the time of peace and prosperity, he paid dear (when he had occasion for them) to recover them again; but when he had once reconciled them, he retained no pique to them for what had passed, but employed them freely for the future. He was naturally kind and indulgent to persons of indifferent condition, and morose to such as he thought had no need of him.-Philip de Commines.

Among the savage nations of hunters and fishers, every individual who is able to work is more or less employed in useful labour, and endeavours to provide, as well as he can, the necessaries and conveniences of life for himself, or such of his family or tribe as are either too old, or too young, or too infirm, to go a hunting and fishing. Such nations, however, are so miserably poor, that from mere want they are frequently reduced, or at least think themselves reduced, to the necessity sometimes of directly destroying and sometimes of abandoning their infants, their old people, and those afflicted with lingering diseases, to perish with hunger, or to be devoured by wild beasts. Among civilized and thriving nations, on the contrary, though a great number of people do not labour at all, many of whom consume the produce of ten times, frequently of a hundred times, more labour than the greater part of those who work; yet the produce of the whole labour of the society is so great, that all are often abundantly supplied; and a workman, even of the lowest and poorest order, if he is frugal and industrious, may enjoy a greater share of the necessaries and conveniencies of life than it is possible for any savage to acquire.-Adam Smith.

(For Iambics.) Shelley-Prometheus unbound. "Then Prometheus ....the shape of death."

These papers contain easy passages intermixed with others of greater difficulty. The object has been to enable candidates moderately acquainted with the several languages to show sufficient knowledge, and at the same time to afford an opportunity for the display of better acquaintance with them where it has been acquired.

LATIN.

Passages given to be translated from Latin into English.

Translation from Latin is prescribed to candidates for the

Inland Revenue (Solicitor's Office.
Record Office.

Civil Service Commission.
House of Commons.

Customs (Solicitor's Office).
Ecclesiastical Commission.
Home Office.

Office of Paymaster of Civil Services in Ireland (Record Department).

It may be selected as a branch of examination by candidates for the

Department of Science and Art.
Board of Trade.

Treasury.

War Department.
Queen's and Lord Treasurer's
Remembrancer's Office.

Admiralty (Whitehall).

Ditto (Somerset House).
Charitable Trusts Commission.
Colonial Office.

Factory Inspectors' Department.
Foreign Office (Unpaid Attachés).
Metropolitan Police Courts.
Parliament Office.

Royal Observatory, Edinburgh.
Military Offices in Dublin.

Ceterum fama tanti facinoris per omnem Africam brevi divulgatur. Adherbalem omnesque, qui sub imperio Micipsae fuerant, metus invadit. In duas partes discedunt Numidæ plures Adherbalem sequuntur, sed illum alterum bello meliores. Igitur Iugurtha quam maxumas potest copias armat: urbes partim vi, alias voluntate imperio suo adiungit : omni Numidiae imperare parat. At Adherbal, tametsi Romam legatos miserat, qui senatum docerent de caede fratris et fortunis suis; tamen, fretus multitudine militum parabat armis contendere. Sed ubi res ad certamen venit, victus ex praelio profugit in provinciam, ac deinde Romam contendit. Tum Iugurtha, patratis consiliis, postquam omni Numidia potiebatur, in otio facinus suum cum animo reputans, timere populum Romanum, neque adversus iram eius usquam, nisi in avaritia nobilitatis et pecunia sua, spem habere. Itaque paucis diebus cum argento et auro multo legatos Romam mittit, quibus praecipit, uti primum veteres amicos muneribus expleant: deinde novos acquirant: postremo, quemcumque possint, largiundo parare ne cunctentur. Sed ubi Romam legati venere, et ex praecepto regis hospitibus aliisque, quorum ea tempestate in senatu auctoritas pollebat, magna munera misere, tanta commutatio incessit, uti ex maxuma invidia in gratiam et favorem nobilitatis Iugurtha venerit, quorum pars spe, alii praemio inducti, singulos ex Senatu ambiundo nitebantur, ne gravius in eum consuleretur. Igitur, ubi legati satis confidunt, die constituto, Senatus utrisque datur.-Sallust.

These Papers contain easy passages intermixed with others of greater difficulty. The object has been to enable candidates moderately acquainted with the several languages to show sufficient knowledge, and at the same time to afford an opportunity for the display of better acquaintance with them where it has been acquired.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Est procul in pelago saxum spumantia contra
Litora, quod tumidis submersum tunditur olim
Fluctibus, hiberni condunt ubi sidera Cori;
Tranquillo silet, immotaque attollitur unda
Campus, et apricis statio gratissima mergis.
Hic viridem Æneas frondenti ex ilice metam
Constituit signum nautis pater, unde reverti
Scirent, et longos ubi circumflectere cursus.
Tum loca sorte legunt : ipsique in puppibus auro
Ductores longe effulgent ostroque decori;
Cetera populeâ velatur fronde juventus,
Nudatosque humeros oleo perfusa nitescit;
Considunt transtris, intentaque brachia remis:
Intenti exspectant signum, exsultantiaque haurit
Corda pavor pulsans, laudumque arrecta cupido.
Inde, ubi clara dedit sonitum tuba, finibus omnes,
Haud mora, prosiluere suis ferit æthera clamor
Nauticus; adductis spumant freta versa lacertis ;
Infindunt pariter sulcos, totumque dehiscit
Convulsum remis rostrisque tridentibus æquor.-Virgil.

Bell. Jugurth. capp. 57, 58.

[ocr errors]

(1.) De Bell. Gall. lib. viii. capp. 1 and 2..
(2.) De Bell. Civ. lib. ii. cap. 6.
(3.) De Bell. Civ. lib. iii. cap. 37.

Cicero:

(1.) Lib. v. cap. 2 (to exercerent).
(2.) Lib. xl. cap. 8 (to cecinerim).
(3.) Lib. xli. cap. 2.

[blocks in formation]

These Papers contain easy passages intermixed with others of greater difficulty. The object has been to enable candidates moderately acquainted with the several languages to show sufficient knowledge, and at the same time to afford an opportunity for the display of better acquaintance with them where it has been acquired.

Plautus:

[ocr errors]
[blocks in formation]

Passages given to be translated into Latin.

Translation into Latin is not prescribed for any office, but is introduced in those competitive examinations of which Latin forms a part.

What youth can say, any more than an old man, that he shall live until night? Youth catches distempers more easily, its sickness is more violent, and its recovery more doubtful. The youth indeed hopes for many more days: so cannot the old man. The youth's hopes are ill-grounded for what is more foolish than to place any confidence upon an uncertainty! But the old man has not room so much as to hope he is still happier than the youth, he has already enjoyed what the other does but hope for. One wishes to live long, the other has lived long. But, alas! is there anything in human life the duration of which can be called long? Nothing which must end ought to be valued for its continuance. If hours, days, months, and years pass away, it is no matter what hour, what day, what month, or what year we die. The applause of a good actor is due to him at whatever scene of the play he makes his exit. It is thus in the life of a man of sense: a short life is sufficient for him to manifest himself a man of honour and virtue; when he ceases to be such, he has lived too long, and while he is such it is of no consequence to him how long he shall be so, provided he is so to his life's end.-Spectator.

His utmost influence and activity were now exerted in persuading many of his friends to engage in the service, and in urging forward the preparations for the voyage. All his own funds, together with what money he could raise by mortgaging his lands and his Indians, were expended in purchasing military stores and provisions, or in supplying the wants of such of his officers as were unable to equip themselves in a manner suited to their rank. Inoffensive and even laudable as his conduct was, his disappointed competitors were malicious enough to give it a turn to his disadvantage. They represented him as aiming already, with little disguise, at establishing an independent authority over his troops, and endeavouring to secure their respect or love by his ostentatious and interested liberality.-Robertson.

(3.) Chesterfield :-Letters to his son, No. C.

"As often as I write.....your only friend." (4.) Arnold, History of Rome, vol. i. p. 306.

"Early in the morning..... the crowd gave way." (5.) Ditto, vol. ii., p. 221.

"No attentions..... better omen."

(6.) Hume, History of England, vol. i. p. 57, cap. 2.
"Though sometimes repulsed.....in safety."

[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »