Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

BY

TWO BROTHERS:

SECOND EDITION:

WITH LARGE ADDITIONS.

SECOND SERIES:

Μάντις δ' άριστος όστις εικάζει καλώς. .

The best divine is he who well divines.

LONDON:

PRINTED FOR TAYLOR AND WALTON,

UPPER GOWER STREET :

SOLD BY MACMILLAN, CAMBRIDGE.

1848.

Hardly do we guess aright at things that are upon earth; and with labour do we find the things that are before us : but the things that are in heaven who hath searched out ?

Wisdom of Solomon, ix. 16. Vasta ut plurimum solent esse quae inania : solida contrahuntur maxime, et in parvo sita sunt.

Bacon, Inst. Magn. Praef.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

ADVERTISEMENT.

This volume is called a second Edition ; for a portion of it was contained in the former : but more than three fourths are new. The first eight sheets were printed off ten years ago : hence, in the discussion on the Progress of mankind, no notice is taken of the views concerning Development in reference to religious truth, which have recently been exciting so much agitation and confusion. Indeed almost all the new matter inserted in this Volume was written above ten years since, though, in transcribing it for the press, I have often modified and enlarged it to bring it into conformity with my present convictions. A succession of other works has hitherto interrupted the prosecution of this ; and several are now calling me away from it. But, as soon as I can get my hands free, I hope, God willing, to publish a second Edition of the original Second Volume. This second Series only goes down to the end of the original First Volume.

J. C. H. ROCKEND.

May 10th, 1848.

ERRATA.

P. 58, l. 21. dele comma after world.

- 144, 1. 3. read, We have learnt.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »