Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

WITH

NOTES,

BY

JOHNSON AND STEEVENS.

VOL. II.

THE TEMPEST,
TWO GENTLEMEN OF VERONA,
MIDSUMMER NIGHT'S DREAM.

PUBLISHED BY

I. RILEY AND CO. NEW YORK, AND H. MAXWELL

AND T. S. MANNING, PHILADELPHIA.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

TEMPEST.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »