Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

PLAY S

O F

WILLIAM SHAKSPEARE.

VOLUME THE SECOND.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

LONDON:

Printed for T. Longman, B. Law and Son, C. Dilly, J. Robfon, J. Johnson, T. Vernor, G. G. J. and J. Robinson, T. Cadell, J. Murray, R. Baldwin, H. L. Gardner, J. Sewell, J. Nicholls, F. and C. Rivington, W. Goldsmith, T. Payne, Jun. S. Hayes, R. Faulder, W. Lowndes, B. and J. White, G. and T. Wilkie, J. and J. Taylor, Scatcherd and Whitaker, T. and J. Egerton, E. Newbery, J. Barker, J. Edwards, Ogilvy and Speare, J. Cuthell, J. Lackington, J. Deighton, and W. Miller.

M. DCC. XCIII.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »