Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Printed for T. Longman, B. Law and Son, c. Dilly, J. Robson, J. Johnson,

T. Vernor, G. G. J. and J. Robinson, T. Cadell, J. Murray, R. Baldwin, H. L. Gardner, J. Sewell, J. Nicholis, F. and C. Rivington, W. Goldsmith, T. Payne, Jun. S. Hayes, R. Faulder, W. Lowndes, B. and J. White, G. and T. Wilkie, J. and J. Taylor, Scatchers and Whitaker, T. and J. Egerton, E. Newbery, J. Barker, J. Edwards, Ogilvy and Speare, J. Cuthell, J. Lackington, J. Deighton, and W. Miller,

M.DCC. XCIII.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »