Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

THE

P L A Y S

OF

WILLIAM SHAKSPEARE. .

VOLUME the EIGHTH,

CONTAINING

[ocr errors]

JULIUS CÆSAR.
ANTONY AND CLEOPATRA.
TIMON OF ATHENS.
TITUS ANDRONICUS.

LONDON,

Printed for C. BATHURST, J. RIVING TON and SONS,

T. PAYNE and Son, L. DAVIS, W.OWEN, B. WHITE and Son, T. LONGMAN, B. LAW, T. BOWLES, J. JOHNSON, C. DILLY, J. ROBSON, G. G. J. and J. ROBINSON, T. CADELL, H. L. GARDNER, J. NICHOLS, J. Bew, W. STUART, R. BALDWIN, J. MURRAY, A. STRAHAN, T. VERNOR, J. BARKER, W. LOWN DES, S. HAY E S, G. and T. WILKIE, SCATCHERD and WHITAKER, T. and J. EGERTON, W. Fox, and E NEW BE RY.

MDCCLXXXV.

[ocr errors][merged small]

TH

PLAYS

WILLIAM SHAKSPEARE.

Vol. VIII.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »