Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

duction here will not be altogether out of place. CHAP. There is nothing English about it, excepting the

II.

V.
Distinctionem nullam personarum
tempore jucunditatis vidi;
rustici pueri cum Liberis Baronibus
mihi pares fuere.
Sub lætitia et ardore

agiles
is apud nos pernices pueros,
qui pilam altiori jactu verberabat
princeps fuit positus.
• " Pares cum paribus facillime congregantur.”

Cic.

VI.
Veritatem numquam occultavimus,
nec in merito, nec in erroret ;
æquitatem servavimus
in minima jactatione globi ad conos.
Infans ille, male et fæde vestitus,
judicio nostro præmium tulit,
cum regem conorum humi rite prostravit
et comes (puer) frustra jecit.

† “ Non omnis error stultitia est dicenda."

Cic.

VII.
Quam luctus nostri jam tunc ne audiebantur,
(et) cor nostrum tenerum cruciabatur

animadversiones
ob contumelias 1 et verberationem,
quam quispiam sodalium sustulit!
quod fuit lætum recipere
gaudium, virga interruptum!
Unicam meam placentam conditam

fregi (et) mesto (porrexi).
** Oconis animadversio et castigatio contuinelia vacare debet.” Cie.

VIII. At

CHAP.

II.

mere composition: the taste, the rhythm, and form of the versification, is altogether Swedish.

VIII.
At —Amici mei juventutis !
quam tempus se jam mutavit?
Ego vos porro ignoro*,
me item ignoscitis.
Facti sunt viri publici muneris,
olim nempe pueri,
et (inter se) nunc temporis rixantur de cibo,
et bellant de titulis honorum.
* “ Nosmet ipsos noscere difficillimum est." Cic.

IX.

Quadraginta annis onustit,
in nitendo maxima cura sunt,
gravique modo in colle prærupto,
ubi Fortunæ templum est (collocatum).-
Quid tunc dat hæc Virgo f,
per omnes regiones tantum quæsita ? -
algorem cordis
algidum cor sub stella,
vultum luridum splendidasque torques I.

corpus onustum
Hesternis vitiis animum quoque degravat una." Hor.

" Non solum ipsa Fortuna cæca est, sed eos etiam plerumque efficit cæcos, quos complexa est." Cic.

I “Vultu sæpe læditur pietas." Ibid.

We have thought it right to copy Dr. Nazén's MS. exactly as we received it from him. Like all foreigners, among whom every Engliskman is called Milord, he has dignified us with a title (Nphilissimi), to which we had no pretensions; but as nothing has been altered, even this was suffered to remain.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Crystals, the blossoms of the mineral world; disclosing the nature and properties of stones, as those of vegetables are made known by their flowers.

[merged small][graphic][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

FROM UMEÅ, TO MALMAGEN UPON THE

NORWEGIAN ALPS. Second Reception at Umeå - Anecdote of Colonel Steinbock

- Overwhelming Hospitality of the Swedes-Names of Rivers-Return to Sundswall-General Remarks on Angermannland — Sundswall — Cultivated Appearance of Helsingland-Bergsjö-Dellen Lake-Delsbo-Singular Adventure there—Runic StavesDescription of those CalendarsWritten Rods of Sacred Scripture—Llusdal - Burnt Forests— Lichen RangiferinusMethod of making and mending the Roads-Falls of Laforssen-Banditti of the Cataract-Price of Labour-Entrance of Herjeådalen — Nulțilious Quality of the Reindeer LichenOther species of Lichen-Ran Sion-Employment of the Lapps—Swedish Wedding-Original Identily of the Goths and Greeks— Appearance of the Alpine

Barrier

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »