Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]

IS

81 D23

[ocr errors]

Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab.

Filosofiske Meddelelser I, 1.

MATHEMATICS

AND

THE THEORY OF SCIENCE

BY

K. KROMAN

[graphic]

SIGILLUM

DEDITE

PROMOVENDES

SOCIETATS

samt

1742

SINOS

HOID

KØBENHAVN
HOVEDKOMMISSIONÆR; ANDR. FRED. HØST & SØN, KGL. HOF-BOGHANDEL

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »