Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

BY
TIORATIO N. ROBINSON, LL. D.,
LATE PROFESSOR OF MATHEMATICS IN THE UNITED STATES KATT, AND AUTHOR OF A

FULL COURSE OF MATHEMATICS

NEW YORK:
IVISON, PHINNEY & CO., 48 AND 50 WALKER ST.
CIIICAGO: S. C. GRIGGS & CO., 39 AND 41 LAKE ST.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »