Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

TRANQUILLI

DUODECIM CÆSARES

ET MINORA QUÆ SUPERSUNT OPERA

BAUMGARTENII-CRUSII COMMENTARIO

EXCURSIBUS ERNESTII ET ANNOTATIONIBUS

VARIORUM NOVISQUE ILLUSTRAVIT

CAR. BENEDICT. HASE

ACADEMIÆ LITT. ET INSCRIPTT. INSTIT. FRANC. SOCIIS

[merged small][graphic][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[merged small][ocr errors]

28( 1

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »